Конкурс по схема за малки инициативи (анти-кризисна мярка)

Операторът на Фонд Активни граждани България проведе конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката беше част от Схемата за малки инициативи. 

Насоки за кандидатстване. Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 в рамките на Схемата за малки инициативи

 

Образец № S1 - Бюджет на проекта

Образец № S1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

Образец № S2 - Времеви график на проекта

Образец № S3 - Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № S4 - Декларация за партньорство на български език

Образец № S4.1 - Декларация за партньорство на английски език

Образец № S5 - Формуляр за кандидатстване с проектно предложение по Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

Образец № S6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

Образец № S7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране 

Образец № S8 - Общи изисквания към партньорите по проекти (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

Образец № S8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти на английски език (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

 


 

Приложение S I. Указания за попълване и подаване на формуляр по Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

 


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: