Конкурс по схема за малки инициативи

Насоките за кандидатстване по схемата за малки инициативи са актуализирани! 

 


 

Насоки за кандидатстване. Конкурс за проектни предложения по схема за малки инициативи (актуализирана версия от 17 март 2020 г.)

 

Образец № S1 - Бюджет на проекта

Образец № S1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

Образец № S2 - Времеви график на проекта

Образец № S3 - Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № S4 - Декларация за партньорство на български език

Образец № S4.1 - Декларация за партньорство на английски език

Образец № S5 - Формуляр за кандидатстване с проектно предложение по схемата за малки инициативи

Образец № S6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

Образец № S7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

Образец № S8 - Общи изисквания към партньорите по проекти (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

Образец № S8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти на английски език (актуализирана версия от 29 юли 2019 г.)

 


 

Приложение S I. Указания за попълване и подаване на проектно предложение в ЕСПУП по Схема за финансиране на малки инициативи (актуализирано на 7 декември 2018 г.)

 


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: