Оплаквания и сигнали за нередности

Подаване на сигнал за нередност

Съгласно Регламента на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, под „нередност” следва да се разбира всяко нарушение на договора за безвъзмездно финансиране, разпоредба на общностното и/или националното законодателство, което има или би имало като последица възпрепятстване на изпълнението на Фонд Активни граждани България, например като се отчете неоправдан или непропорционален разход. Всички форми на корупция са също нередност.

За да подадете сигнал за нередност е необходимо да изпратите имейл на адрес signal@activecitizensfund.bg със заглавие „Irregularity alert“ със следната структура на съдържание:

  • Описание на нередността (включително дали е предполагаема или действителна и как е била осъществена);
  • Период, за който се отнася нередността или момент, в който е била допусната;
  • Начин, по който подателят е узнал за нередността, включително източник на информация, водещ до подозрението за предполагаема нередност;
  • Идентифицирани физическите или юридическите лица, имащи отношение към нередността;
  • Друга информация. 

Подаване на оплакване или сигнал до Комитета по жалбите

 

В случай че не сте удовлетворени от отговор на подаден до Оператора на Фонда сигнал или оплакване, бихте могли да се обърнете към функциониращия към Фонд Активни граждани България Комитет по жалбите.

 

Съобщение до Комитета по жалбите може да бъде изпратено на имейл адрес: complaints@activecitizensfund.bg

 

Моля, обърнете внимание, че всички сигнали и оплаквания във връзка с изпълнението на Фонд Активни граждани първо се изпращат до и се разглеждат от Оператора на Фонда. Лице, подало оплакване или сигнал, което не е удовлетворено от отговор на Оператора на Фонда, има право да отнесе случая до Комитета по жалбите, който отново преценява оплакването или сигнала и се произнася по случая.

 

Каква е целта на Комитета и какви са изискванията към неговите членове?

 

Целта на Комитета по жалбите е:

  • Осигуряване на достъпен, прозрачен и последователен механизъм за жалбоподателите да изразят загриженост във връзка с предполагаемо възникване на лошо управление на Фонд Активни граждани;
  • Оценяване на всяка подадена до него жалба своевременно и по ефективен начин;
  • Даване на насоки и препоръки относно последващи действия;
  • Информиране на жалбоподателя за препоръчани или предприети последващи действия за разрешаване на всички предполагаеми случаи на лошо управление на Фонда Активни граждани, включително за коригиращи действия, когато това е приложимо. 

Комитетът по жалбите се състои от трима членове – Мениджъра на Оператора на Фонда, член на Изпълнителния съвет на Фонда и външен, независим от Оператора член. Те са длъжни да спазват в своята работа най-високите етични стандарти и добри практики, включително по отношение на безпристрастност и прилагането на мерки за деклариране и избягване конфликт на интереси, спазване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

Как и за какво можете да сезирате Комитета по жалбите?

 

Комитетът по жалбите може да бъде сезиран от кандидатите и бенефициентите по проекти, от стипендианти или трети лица, които не са били удовлетворени от преди това изпратен отговор от Оператора по даден сигнал или оплакване във връзка с разрешаването на казуси, които имат отношение към изпълнение на Фонд Активни граждани.

 

Как се вземат решенията и относно какви въпроси?

 

Комитетът по жалбите взема решенията си с консенсус.

 

Решенията по същество, които взема Комитетът по жалбите, се отнасят до спазване на принципите за добро управление и съответните утвърдени процедури за управление на Фонд Активни граждани.

 

Комитетът по жалбите в своите решения не дава оценки на конкретни проектни предложения или кандидатури и не променя оценки на оценители и класации на комисии за избор на проекти, заявления или стипендианти, както и не изменя/заменя решения на Оператора на Фонда и на негови органи.

 

В случаи на констатирано лошо управление или установени проблеми при спазване и прилагане на обявените и приети правила и процедури, Комитетът по жалбите може да даде насоки и препоръки относно последващи действия, включително коригиращи действия, когато е приложимо.

 

В какъв срок и по какъв начин ще получите отговор?


Комитетът по жалбите е длъжен да отговори по електронна поща на съответната организация/лице, подало жалба с копие до Оператора на Фонда в срок до един месец след получаване на съобщението. В случай че е необходимо повече време за проучване и произнасяне по казуса, Комитетът по жалбите е длъжен да уведоми съответния подател на жалба за необходимостта от повече време за произнасяне и да посочи мотивите си за това. Едномесечният срок за произнасяне може да бъде удължен с максимум още един месец.

 

Още информация за Комитета по жалбите

 

Комитетът по жалбите осъществява дейността си в съответствие с Ръководството за оператори на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Комитетът по жалбите приема свои вътрешни правила за работа, които уреждат функциите, правомощията и организацията му на работа.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: