Други инициативи - ПДП

Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

 

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) ще спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

 

ФРГИ предлага програма за изграждане на капацитет за 60 млади лидери на НПО, разделени на 2 групи от по 30 обучаеми. Програмата се осъществява чрез групови обучения, уебинари, онлайн консултации и продължаващо наставничество в хода на проекта.

  • Програмата спомага за развиване на силни аналитични умения за прилагане на нормативно-критичен подход при решаването на глобални проблеми, причина за обедняване и маргинализация на някои социални групи. Обучаемите ще се научат как да компенсират негативните тенденции на свиващо се гражданско общество и да насърчават създаване на нов социален капитал.
  • На второ място, те имат за задача да разработят планове за набиране на средства и да се научат как да набират на средства предвид мисията и измеримото краткосрочно и дългосрочно въздействие.
  • Трето, те ще бъдат включени в разработването на стратегически планове за комуникация, включително със задачата за изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни за постигане на застъпнически цели.
  • Не на последно място, обучаемите ще формират мултикултурни работни екипи, включващи представители на етнически, религиозни и други малцинства и насърчаващи разбирането на гледната точка на „другия".

Повече за проект Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

 

Проектът „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 250 хиляди евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ е развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

 


 

Платформа за генериране на проекти

 

Платформа за генериране на проекти (PGF) е специализиран механизъм за подкрепа на граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите. Той е насочен към разработване на интеграционни проекти и осигуряване на достъп до финансиране, както и към резултатното им изпълнение със средства от отворени финансиращи програми.

 

В съответствие с практиката в ЕС и политиките на българското правителство понятието „роми“ се използва като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.
Основните целеви групи на PGF включват:

 

  • Организации на гражданското общество, които работят главно в областта на ромското включване и
  • Други организации на гражданското общество, които разработват проекти, насочени към подобряване състоянието на ромската общност и допринасят за интеграцията на ромите.

PGF осигурява подкрепа чрез достъпен процес на кандидатстване, фокусиран върху подкрепа на добри идеи, вкл. идващи от организации с ограничен капацитет да ги развият изцяло и да ги осъществят. По отношение на организациите от първата целева група PGF допринася за устойчивостта и разрастването на дейността им, като подкрепя достъпа им до програми, които: 

 

  • са трудно достъпни поради сложни процедури и правила и документация;
  • са силно конкурентни – с много предложения на един финансиран проект;
  • не са насочени пряко към ромите и изискват експертиза в други области за разработване на проектното предложение. 

За втората целева група PFG предоставя стимули за привличане на повече организации, които да работят за каузата на ромското включване.

 

PGF си поставя за цел разработване на поне 100 проектни предложения от очакваните около 250 апликации за подкрепа чрез консултации. Планира се най-малко 40 проекта, подкрепени от PGF, да бъдат финансирани общо с приблизително 2 млн. евро. В рамките на обучителната програма на PGF са заложени 20 обучения по основи на разработването и управлението на проекти и относно социално-икономическото положение на ромите на поне 150 бенефициенти (вкл. 50 от организации на гражданското общество, работещи за ромското включване).

 

Повече за Платформа за генериране на проекти (сайтът на инициативата е в процес на разработка).

Платформа за генериране на проекти се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 300 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. PGF допринася за повишаване на капацитета и устойчивостта на гражданското общество и за насочване на допълнително финансиране за изпълнение на проекти, свързани с интеграцията на ромите, от организации на гражданското общество.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: