Конкурси

Фонд Активни граждани предвижда два конкурса за стратегически проекти - през 2018 и 2020 г. , както и схема за подкрепа на малки инициативи на граждански организации, която функционира в периодите между двата основни конкурса и до изчерпване на разполагаемия бюджет.

 

Конкурсите за стратегически проекти имат за цел да подкрепят дългосрочни инициативи на граждански организации, предлагащи стратегически решения в полза на устойчивостта и капацитета на гражданския сектор в България, укрепвайки неговата роля за насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

 

Допустими кандидати по конкурсите на Фонда са граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза. Организациите трябва да отговарят и на следните изисквания:

  • да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи;
  • да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;
  • да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;
  • да спазват принципите на демокрацията и зачитане правата на човека.

Подробна информация за условията за кандидатстване е поместена в насоките за кандидатстване за съответния отворен конкурс.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: