Политика за защита на личните данни

Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) в България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г.


Програмен оператор на Active Citizens Fund е Офисът на Финансовия механизъм при Европейската асоциация за свободна търговия.

 

Фондация „Институт Отворено Общество – София“ е Оператор на Фонда за България в консорциум с Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Фондация "Тръст за социална алтернатива". Всяка от трите организации, членуващи в консорциума, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Организациите прилагат самостоятелно своя политика за защита на личните данни.


Повече информация по отношение на политиката за защита на личните данни, прилагана за дейностите по управление на Фонд Активни граждани България можете да намерите както следва:


Фондация „Институт Отворено Общество – София“ - водещ партньор в консорциума, координира цялостното изпълнение на дейностите на Фонда, дейностите за двустранно сътрудничество, както и следните тематични приоритети: Подобряване на демократичната и гражданската култура и осведоменост; Повишаване на подкрепата за правата на човека и Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата. Политика за защита на личните данни е налична на следния адрес.


Фондация „Работилница за граждански инициативи" – координира дейностите за регионално сътрудничество и следните тематични приоритети: Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак и Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Политика за защита на личните данни можете да намерите на следния адрес


Фондация "Тръст за социална алтернатива" - управлява стипендиантската програма в рамките на Фонда. Политиката за поверителност може да бъде намерена на следния адрес

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: