История

Програма за подкрепа на НПО

 

Програмата за подкрепа на НПО в България за финансовия период 2009-2014 г. приключи на 30 април 2017 г. Между 2012 – 2016 г. Програмата подкрепи 454 инициативи. Те бяха реализирани от 387 неправителствени организации. Общият брой на организациите, работили в партньорство е 618, като сред тях имаше държавни институции и общини, бизнес организации, университети и училища. За същия период бяха подкрепени и 53 двустранни инициативи със страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

 

Основаната цел на програмата за подкрепа на НПО в България беше развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

 

По програмата бяха подкрепени проекти в следните сфери:

 

 • Демокрация и демокрация на участието;
 • Активно гражданство;
 • Добро управление и прозрачност;
 • Борба с расизма и ксенофобията;
 • Права на човека, включително на малцинствата;
 • Равенство между половете;
 • Социални неравенства, бедност и социално изключване;
 • Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
 • Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
 • Околна среда и климатични промени;
 • Изграждане на капацитет за НПО;
 • Застъпничество и гражданско наблюдение;
 • Изграждане на мрежи и коалиции.

В периода 2013–2016 г. бяха проведени три отворени конкурса за набиране на проектни предложения в следните тематични области:

 

 • Демокрация, права на човека и добро управление;
 • Социално включване и овластяване на уязвими групи;
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 • Изграждане на капацитет на НПО.

В началото на 2017 г. екипът на Програмата проведе мащабно проучване сред 785 активни НПО. Резултатите от изследването можете да намерите в доклада Активните НПО в България през 2017 г. 

 

Информация за финансираните проекти по тематични области можете да намерите на страницата на Програмата за подкрепа на НПО (www.ngogrants.bg) в секция Резултати, както и в секция Събития и продукти.

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България беше част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя бе на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставяше финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и имаше за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.


Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България беше Институт Отворено общество – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: