Екип

Институт Отворено общество – София (ИОО-София) - водещ партньор в изпълнението на Фонд Активни граждани България. Координира тематични приоритети: „Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост“, „Подкрепа за правата на човека“ и „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“.

 

Георги Стойчев - Мениджър на Оператора на Фонда и Изпълнителен директор на ИОО-София (имейл: gstoytchev@osi.bg)
Елица Маркова - Програмен мениджър (имейл: emarkova@osi.bg; телефон: 02/930 6612)
Велико Шербанов - Финансов мениджър (имейл: vsherbanov@osi.bg; телефон: 02/930 6626)
Десислава Велкова – Заместник Програмен мениджър и Мениджър тематични приоритети (имейл: dvelkova@osi.bg; телефон: 02/930 6641)

Анита Джоунс - Мениджър тематични приоритети (имейл: ajones@osi.bg; телефон: 02/930 6616)
Милен Минчев – Експерт комуникации и Мениджър тематични приоритети (имейл: milen@osi.bg; телефон: 02/930 6634)

Юлия Сотирова - Проверяващ финансови отчети (имейл: jsotirova@osi.bg; телефон 02/930 6647)


Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) - партньор в изпълнението на Фонд Активни граждани България. Координира тематични приоритети: „Овластяване на уязвими групи“, “Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“ и „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“.

 

Илияна Николова – Управляващ партньора и Изпълнителен директор на ФРГИ (имейл: inikolova@frgi.bg; телефон: 02/954 9715)
Валери Панджаров – Мениджър тематични приоритети (имейл: vpandzharov@frgi.bg; телефон: 02/954 9715)

Мария Стоименова - Проверяващ финансови отчети (имейл: mstoimenova@frgi.bg; телефон: 02/954 9715)


Фондация „Тръст за социална алтеранатива“ (ТСА) - партньор в изпълнението на Фонд Активни граждани България. Координира Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности.

 

Сара Перин - Управляващ партньора и Изпълнителен директор на ТСА (имейл: sperrine@tsa-bulgaria.org; телефон: 02/348 925)
Айлин Джафер – Мениджър на Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности (имейл: adzhafer@tsa-bulgaria.org; телефон: 02/348 925)
Валентин Тъпчев – Финансов мениджър на Стипендиантска програма за студенти по медицина от ромски произход (имейл: vtapchev@tsa-bulgaria.org; телефон: 02/348 925)
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: