Заявка за регистрация
Oрганизация
 
* Име (BG)
* Име (EN)
* БУЛСТАТ/ЕИК
 
Официален представител
 
Име
Презиме
Фамилия
E-mail
   
Лице за контакт
 
* Име
* Презиме
* Фамилия
* E-mail
* Повторение E-mail
Телефон
* Потребителско име
* Текст от картинката

Моля, запознайте се с информацията по-долу и потвърдете.

Информиран/а съм, че:


1. допустими кандидати по Програмата са само организации, които:

 

1.1. СА създадени доброволно по свободната воля на учредителите им;

 

1.2. СА:

  • ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза
  • Клонове на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза
  • Клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза

 

1.3. НЕ СА обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи;

 

1.4. НЕ СА зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;

 

1.5. НЕ СА зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;

 

1.6. СЕ придържат към демократичните ценности и принципите на правата на човека;

 

2. имейлът, с който се регистрирам в системата (ЕСПУП), ще бъде използван за официална комуникация с Фонд Активни граждани България.

 

3. Декларирам, че предоставените за целите на настоящата регистрация лични данни са предоставени доброволно и след запознаване с Политиката за защита на личните данни на Оператора на Фонд Активни граждани България.

Да
Не

Изпрати заявка

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: