Въпроси и отговори: Първи конкурс за стратегически проекти

Първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България се проведе в периода 23 октомври 2018 г. - 28 януари 2019 г.  


Търси

Въпрос: Във връзка с този въпрос:
Въпрос: Може ли председателят на сдружението да бъде ръководител на проекта? Лина Бакарджиева 11/12/2018
Отговор: Да. Нашият съвет в този случай е, в колона Пояснителни бележки /обосновка (G) от бюджета, да се упомене, че длъжността се изпълнява от Председателя на Сдружението.

Може ли да получава възнаграждение по трудов или граждански договор ръководител проект, който е председател на организацията кандидат и разглежда ли се това като конфликт на интереси?

Христо Колев 14/01/2019

Отговор: Да, може да получава възнаграждение. С оглед избягването на конфликт на интереси и договаряне сам със себе си организацията следва да определи член на върховния или управителен орган на организацията, който да представлява организацията при възлагане, приемане изпълнението и одобряване изплащането на дейности изпълнени от председателя.


Въпрос: В темата за "Въпроси и отговори" за стратегически проекти е даден отговор, че университетите могат да бъдат легитимен партньор. Т.е. да бъдат включени в съответните дейности и с бюджет по проект.
Моля за отговор на следните въпроси:

1. допустимо ли е партньор да бъде "Изследователски център" към катедра в даден университет и кое следва да е лицето, подписващо документите за партньорство - ръководителят на Центъра, деканът на Факултета, към който е Центърът, Ректорът на Университета или комбинация от (някои от) изброените 3 представляващи лица?

2. в Образец 3 на документите за кандидатстване е посочено в инструкциите за попълване, че следва да се зачертае неприложимото при избор на процедурата, по която се кандидатства. Допуска ли се при попълване на образеца на компютър да се изтрият неприложимите процедури (а не да бъдат зачертани), и да се остави само валидната или това би било основание за отпадане на кандидата по технически критерий за попълване на документа?

3. с оглед избягване на конфликт на интереси, моля за потвърждение дали би бил допуснат и оценен без преценка за наличие на конфликт на интереси следният казус: настоящ член на управителен орган на организацията да бъде планиран като участник в проекта, в случай на финансиране, като експерт. Принципно към момента на евентуално финансиране настоящият състав на управителния орган ще бъде сменен и лицето вече няма да бъде на тази позиция. Допустимо ли е подобно планиране и залагане на хонорар за сегашен член на управителния орган в качеството му на експерт в бъдеще, когато не би бил вече част от управителния орган?

Любомира Колчева 14/01/2019

Отговор: 1. Да, допустимо е. Лицето, подписващо декларацията за партньорство трябва да е лице, представляващо партньора по закон или от лице, упълномощено да представлява партньора с нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към декларацията за партньорство. Партньорът следва да знае, кой е официалният представляващ го по закон.

2. Възможно е да се остави само валидният отговор, чрез който кандидатът декларира съответните обстоятелства. Напомняме, че декларацията трябва да се принтира, подпише и сканира и при подписването бихте могли да зачеркнете съответните обстоятелства, вместо да ги изтривате предварително с риск да се изтрие и нещо непредвидено.

3. Да, допустимо е.


Въпрос: Във връзка с предходен въпрос, зададен от мен на 11.01.2019г. във връзка с определяне на часовата ставка на екипа на трудов договор при липса на обичайна практика и отговор от Ваша страна, моля за разяснение:
- Необходимо ли сключване на трудови договори на членовете на екипа на етап кандидатстване за да бъдат спазени правилата на Фонд Активни Граждани или е възможно да те да бъдат сключени при одобрение на проекта за финансиране?
- В случай, че към момента, организация партньор има назначаван на допълнителен трудов договор 1 експерт на длъжност "Програми и проекти", а бюджета на проекта са включени разходи за 2-ма експерта на тази длъжност и 1 експерт на друга длъжност, ще бъдат ли спазени правилата за доказване на обичайна практика?

Радина Боянова 14/01/2019

Отговор: На етап кандидатстване не следва да бъдат сключвани договори с членовете на екипа, те следва да бъдат сключени след сключването на договор за целево финансиране изпълнението на проекта с Оператора на Фонд Активни граждани България. Допълнителен трудов договор за дадена длъжност се явява доказателство по отношение обичайната практика на организацията и по отношение на трудово възнаграждение, изплащано за аналогична длъжност към други лица.


Въпрос: обръщам се към вас с уточняващи въпроси по публикувания от вас отговор на въпрос на Катерина Раковска 09/01/2019 относно реализирането на приходи в рамките на проекта и задължителното финансиране.

1. Има ли конкретни изисквания, за да се приеме, че приходите от стопанска дейност, реализирани по време на проекта, се използват за дългосрочните цели на проекта. Например трябва ли да се изразходят за количествено натрупване на дейностите, одобрени в самия проекта или може да е за нови дейности, в срока на проекта ли трябва да са изразходят или може и след изтичане на проекта.

2. Възможно ли е да се продават продукти, изработени в рамките на проекта, или те трябва да бъдат безплатно разпространявани?

3. Ако разходите за стопанска дейност или дарения, генерирани като резултат от дейностите в проекта, не са допустим източник на съфинансиране по проекта, то какви са възможните източници на съфинансиране?

Йорданка Динева 14/01/2019

Отговор: 1. Изискването приходите от стопанска дейност да бъдат разходвани за дългосрочни цели на проекта не е ограничено до времето на изпълнението на проекта. Не би следвало те да допълват дейностите, определени в проектното предложение.

2. Няма забрана да бъдат продавани продукти, изработени в рамките на проекта.

3. Възможни източници за финансиране са: финансови резерви на организацията, дарения които не са обвързани с изпълнение на проектни дейности, като например безусловни дарения, институционални дарения, включително и дарение, осигуряващо собствения принос на организацията.


Въпрос: Бихте ли дали дефиниция на разликата между двете групи крайните ползватели: “Хора с увреждания” и “Хора с ментални увреждания”?
Христо Колев 14/01/2019

Отговор: В групата на хората с увреждания могат да бъдат включени лица с различни увреждания, включително и ментални. При хората с ментални увреждания следва да се имат предвид единствено лица с ментални увреждания.

|<<  | Стр 1 от 25 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: