Въпроси и отговори: Конкурс по Извънредна схема за малки инициативи

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Имаме намерение да кандидатстваме в конкурса по схема за малки инициативи. Въпросът ми e: Необходимо ли е към прилаганите документи да се приложи описание на проекта, което да разгърне идеите и дейностите, отразени във формуляра?
Красимира Кръстанова 13/04/2022

Отговор: Проектът следва да се представи във формуляра за кандидатстване, до който имате достъп в ЕСПУП.
Към формуляра не е необходимо да прикачвате други документи, освен посочените в Насоките за кандидатстване.


Въпрос: Тъй като предстои смяна на членове на Управителния съвет и представляващото лице на Фондацията, възможно ли е да извършим такава смяна, която ще бъде преди евентуално сключване на договор, ако проектното ни предложение бъде одобрено?
Дора Куршумова 12/04/2022

Отговор: Промяната в състава на органите на юридическо лице с нестопанска цел, което е кандидат или бенефициент по Фонд Активни граждани България е възможна във всеки момент от цикъла на кандидатстване и изпълнение на проект при спазване на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай че промяна е извършена след подаване на проектно предложение и преди евентуално договориране на предложен за финансиране проект, Операторът на Фонда, в рамките на проверката за допустимост до договор, извършва проверка на декларираните обстоятелства от представляващия/те кандидата в Декларация на бенефициента, вписаните обстоятелства в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и при необходимост, на други документи, представени от кандидата по преценка на Оператора. Договор за целево безвъзмездно финансиране от страна на бенефициента се подписва от представляващо/и към момента на договориране лице/а или упълномощен представител.


Въпрос: 1/ Не разбирам т. 10 от Декларация относно допустимостта на кандидата, съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране. Бихте ли ми го разтълкували?
2/ Може ли з координатор и ръководител да бъде определен председателя на НПО-то?
3/ Членовете на НПО-то, които ще работят като експерти по проекта на гр. или тр. договор трябва да бъдат?
4/ При проект за изработване на онлайн платформа, място на осъществяване на основните дейности по проекта, трябва ли да се конкретизира офис, местоположение или може да се приеме, че мястото е онлайн пространството на платформата? Още повече, че отработените часове от експертите изискват място на работа при бенефициента. Работейки по платформата от вкъщи, ще бъде ли признато за реално отработено време?

Красимира Гонгалова 11/04/2022

Отговор: В чл. 10 от Декларацията се изисква кандидатът да декларира, че в бюджета на проектното предложение не е включен възстановим данък върху добавената стойност. Това изискване се отнася за кандидати или партньори регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), имащи възможност да възстановяват ДДС по доставки. Регистрираните по ЗДДС лица могат да планират разходи за доставки с включен ДДС, единствено в случай че не планират да възстановяват ДДС по съответните доставки. При планиране на възстановяване на ДДС следва да не включва ДДС в разходите за услуги, материали и др. доставки.
Добрата практиката е юридическите лица с нестопанска цел да не възстановяват ДДС върху доставки в изпълнение на договори за безвъзмездно финансиране. В образците за финансов отчет при изпълнение на на проект ,бенефициентът декларира възможността за възстановяване на ДДС с оглед избягване едновременното възстановяване на ДДС (от данъчните власти и от Фонд Активни граждани България в рамките на допустимите разходи).

В случай че Председател на НПО притежава необходимите квалификация и капацитет да изпълнява дейности по управление и отчитане на проект, лицето може да бъде включено в екипа като ръководител или като координатор на проект. Не е допустимо включване на повече от една функции по управление и отчитане на проект за едно лице. На етап изпълнение на проект, с оглед избягване на договориране сам със себе си, документите, свързани с изпълнение на дейности от страна на Председателя на НПО следва да се утвърждават от член на върховния орган на организацията - Управителен съвет или друг орган.

Експерти, които са в трудово-правни взаимоотношения с кандидата или партньора, следва да бъдат планирани в проекта като членове на екипа на трудов договор (със сключване на анекс към действащ трудов договор). По отношение на лица, с които кандидатът / партньорът не е в трудово-правни взаимоотношения, кандидатът / партньорът може да планира по свое усмотрение трудов или граждански договор. Не следва в рамките на изпълнение на проект по Фонд Активни граждани да се допуска едновременното наличие на трудов и граждански договор с едно и също лице.

По отношение на експерти, работещи по трудово-правни взаимоотношения е допустимо отчитането на отработено време да бъде в условия на дистанционна работа в съответствие с изискванията на чл. 107б., ал.3 и ал.4 от КТ за надомна работа или чл. 120 б за работа от разстояние. Работодателят следва да осигури на служителя предвидените в Кодекса на труда условия за изпълнение на трудовите му задължения при дистанционна работа. В ситуацията на пандемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 редица работодатели ползват възможността за дистанционна работа. Експертите, ангажирани на граждански договор могат да изпълняват функциите си дистанционно, ползващи инфраструктура на кандидата, включително и ресурси на он-лайн платформа.


Въпрос: Въпросът ни е относно индикатора брой участници "крайни ползватели": За да можем да определим броя на крайните ползватели е необходимо да знаем по какъв начин ще се доказва реалния брой ползватели от дейността (например протокол с подпис от ползвателя и предоставилия помощта или друг вид, който Оператора ще приеме).
Данела Тодорова 11/04/2022

Отговор: Реалният брой на крайните ползватели от дадена дейност се удостоверява в зависимост от спецификата на дадената дейност, но в общия случай чрез присъствени списъци и регистри на участниците и други подходящи документи, доказващи участието на целевите групи. За всички участници в дейностите по проекта бенефициентът следва да води и регистър с анонимизирана информация, която следва да може да бъде проверена при поискване.


Въпрос: Задължително условие ли е при подаване на проектното предложение да посочим поименно /съответно да приложим автобиография /експертите с които планираме да извършим заложените дейности. Допустимо ли е те да бъдат избрани и съответно назначени след одобрение за финансиране на проектното предложение.
Светла Пенева 11/04/2022

Отговор: При подаване на проектното предложение е допустимо: да бъдат посочени поименно и съответно да се приложи автобиография за всички експерти, които се планира да се включат в изпълнение на дейностите; да бъдат посочени поименно част от планираните експерти, за които на етап подаване на проектното предложение има яснота; да не се посочват поименно никакви експерти, а те да бъдат избрани в случай на одобрение на проектното предложение.
Имайте предвид, че прилаганите автобиографии ще са обект на оценка в рамките на критерий 3. „Капацитет и екип на кандидата за изпълнение на проекта“ от критериите за оценка, публикувани в Насоките за кандидатстване. По-конкретно т. 3.2 предвиждат оценяване на административен и експертен капацитет на кандидата (неговия екип) и партньора/ите (ако е приложимо) да изпълнят дейностите за постигане на целите на проекта, като оценката за посочения критерий може да достигне до 20 точки.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: