Въпроси и отговори: Конкурс по схема за малки инициативи (анти-кризисна мярка)

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Въпрос относно максималния размер на безвъзмездното финансиране от Фонд Активни граждани като процент от общо търсеното финансиране по Анти-кризисната мярка.

Доколкото разбирам от насоките:
- При кандидат без партньор той е 100%.
- При кандидат с 1 партньор - отново 100%
- При кандидат с 2-ма или повече партньори - 60%, като за 1 партньор е не повече от 40% от търсеното финансиране.

Като сума максималната стойност на безвъзмездното финансиране при всички случаи е 10.000 евро.
Опасяваме се, дали сме разбрали правилно условията, особено в казуса с 1 партньор, и ще сме Ви благодарни, ако можете да потвърдите или разясните.

Зорница Базлянкова 08/09/2020

Отговор: Максималният размер на безвъзмездно финансиране на проект в рамките на Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от Covid-19 е 10 000 евро. Максималният процент на безвъзмездна помощ е до 100%. При наличие на партниращи организации максималният дял на партньорите от безвъзмездното финансиране е до 40 %, делът на кандидата не може да бъде по-малък от 60 %.

Например: при размер на безвъзмездно финансиране 9000 евро и наличие на 1 партньор, размерът на безвъзмездното финансиране за партньора не може да надхвърля 3600 евро.


Въпрос: Във връзка с текста: „При проекти с партньор/и: Планираното безвъзмездно финансиране, общо за всички партньори по проекта (при проекти с повече от един партньор), може да бъде до 60% от търсеното финансиране, като за един отделен партньор (включително и при проекти само с един партньор) то не може да надхвърля 40% от сумата, за която се кандидатства по проект“ от условия за кандидатстване, моля да поясните дали при така посочените стойности и съотношения, проектът отговаря на условията на програмата. В случай че не отговоря, моля да поясните източника на разминаване.
Моля да уточните дали допустимите разходи в размер до 40%, които ще бъдат разходвани от партньора могат да представляват 100% безвъзмездна финансова помощ от търсеното финансиране по проекта.
Освен това, моля да поясните следния текст: „В последния ред на бюджета на проекта се калкулира общия процент от безвъзмездното финансиране за партньорите (до 60% от търсеното финансиране), както и процента за всеки отделен партньор (до 40%)“. Текстът указва ли, че отделният бюджет се появява на в клетки H96 и I96 (които не са на последния ред) или предполага за въвеждането на нова операция. В случай че е вторият вариант, моля да поясните къде точно трябва да се въведе операцията.

Христо Стоицов 08/09/2020

Отговор: Търсеното финансиране може да достигне до 100 % от общия бюджет на предлагания проект, не е задължително осигуряване на собствен принос.

При наличие на партниращи организации максималният дял на партньорите от безвъзмездното финансиране е до 40 %, делът на кандидата не може да бъде по-малък от 60 %. Изискването се отнася към разпределението на безвъзмездна финансова помощ, а не към разпределението на общия бюджет на проекта по организации/ размера на допустимите разходи.

Например: при безвъзмездно финансиране в размер на 3350 евро, максималният размер на безвъзмездно финансиране за партньор е 1340 евро, не е допустимо партньорът да получи безвъзмездно финансиране в по-голям размер.

В последния ред на бюджета – ред 30 се калкулира общият процент от безвъзмездното финансиране за партньор/партньорите, който не следва да надвишава 40 %.
В случай че делът на безвъзмездно финансиране за партньор/партньорите надхвърля 40 %, бюджетът не отговаря на изискванията за допустимост.

На ред 96 от бюджета се калкулират тоталите на общия размер на преките разходи в евро.


Въпрос: В "Общите условия" (Образец S7) прочетох следното: "Представляващият организацията няма право да договаря сам със себе си, без да е упълномощен..."
Аз съм едноличен Управител и представител на Сдружението по закон (на основание чл. 30 от ЗЮЛНЦ) и всъщност освен Общото събрание няма кой друг да ме упълномощи и не е нужно. Управлявам и представлявам организацията БЕЗ възнаграждение на никакъв договор - от една страна.
Но също съм и носител на ноу-хау за арт-методика, което ще се използва в проекта, и основен преводач на помагалата, които предвиждаме да се създадат в този проект - от друга страна.
ДОПУСТИМО ли ще е в този случай да предвидя в перо "Възнаграждение на екипа" в проектния бюджет възнаграждение за себе си САМО за едно от двете проектни действия (само за преводите, ноу-хау-то ще го предоставя безвъзмездно)? Тъй или иначе НЯМАМ и няма да имам за други функции нито трудови, нито граждански взаимоотношения с организацията, която представлявам по закон. Т.е. допустимо ли е да имам например трудов договор за 6 месеца с ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТОЧНО ФИКСИРАЩА функцията ми в проекта като преводач/редактор и ако ДА - в този случай не е ли по-целесъобразно друг член от екипа да е Мениджър/ръководител на този проект?

Татяна Бобева 04/09/2020

Отговор: Операторът не предоставя индивидуални консултации на кандидати по конкурса. Правилата за конфликт на интереси, възнаграждения на екипа и допустимост на разходи са посочени в приложимите Насоки за кандидатстване и публикуваните Общи условия към договор за целево безвъзмездно финансиране.


Въпрос: Във връзка с подаване на проектно предложение по схема: “Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от Covid-19", моля за разяснение дали екипа за управление на проекта, трябва задължително към момента на кандидатстване да е част от управляващия орган на Бенефициента или да е нает на трудов/граждански договор към организацията.
Христина Иванова 02/09/2020

Отговор: Екипът за управление на проекта не трябва задължително към момента на кандидатстване да е част от управляващия орган на Бенефициента или да е нает на трудов/граждански договор към организацията.


Въпрос: При описване на предходен опит (Раздел Г, т.2 от формуляра) допустимо ли е да се посочват текущи (в процес на изпълнение) проекти или само изпълнени (приключени)?
Лора Георгиева 02/09/2020

Отговор: Допустимо е да се посочват и проекти, които са в процес на изпълнение.

|<<  | Стр 1 от 9 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: