Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/916

Oрганизация: Българска Хънтингтън Асоциация

Партньори:
Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Норвегия

Име на проект: "Овластяване на хора с редки болести-2021"
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 106306.70 (EUR)

Описание:

Европейската комисия по обществено здраве определя редките болести като „животозастрашаващи или хронично инвалидизиращи заболявания,които са с толкова ниско разпространение,че са необходими специални комбинирани усилия за справяне с тях“.В хода на изпълнение на първият стратегически проект EmpoweRARE,идентифицирахме нуждата и желанието на целевата група за продължаване на дейностите посредством реализирането на идентифицирани добри практики за овластяване и изграждане на национална мрежа за взаимопомощ.COVID-19 усложни още повече социалната изолация на хората с редки болести(ХРБ),като се очертаха незабавната нужда от действия и получаване на специфична информация и подкрепа за предотвратяване на тежките последствия от кризата.ХРБ продължават да са извън фокуса на здравната и социална помощ,като тяхната уязвимост по време на пандемията се влоши,поради неглижирането на задълбочаващата им се нужда от специализирана подкрепа.Чрез EMPOWERare-2021 ще се постигне постоянно гражданско активиране на ХРБ,част от тях от необлагодетелствани географски региони и групи,повишено овластяване с пренос на добри норвежки практики и надградени умения за отстояване на права и въвеждане на необходими реформи за подобряване на видимостта на актуалните проблеми.За овластяването и постигането на специфичната цел се допринася чрез изграждане на мрежа за взаимопомощ и компетенции у крайните бенефициенти за участие във формирането и консултиране на държавните политики.Проектът ще допринесе за разрешаване на посочения проблем с обучения за повишаване на капацитета на ХРБ за гражданска активност,създаване на ресурсни материали със свободен достъп,пренос на добри практики на услуги за подкрепа и овластяване адаптирани към местния контекст,изграждане на национална мрежа за взаимопомощ на ХРБ,консултиране от „пациентски помощници“ по конкретни казуси,изграждане на виртуална ресурсна платформа за споделяне и консултации,засилване на връзката между ХРБ и младите хора с Летен лагер.В краткосрочен план,ще бъдат създадени условия за „кризисни“ интервенции посредством консултации,обучения и виртуални групи за взаимопомощ,в дългосрочен партньорства и ангажиране на местните власти и общност в решаване на значими за ХРБ проблеми и предизвикателства.Партньорството с норвежкия ресурсен център FRAMBU е ключово за пренос на работещи практики и информация за справяне с неотложните проблеми на целевата група.Приносът е двупосочен, а трайното партньорство се основава на общата визия за изграждане на дълготрайни модели за активност и овластяване.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: