Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/756

Oрганизация: Институт за пазарна икономика Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
бул. Патриарх Евтимий № 10, ет.2

Име на проект: Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи
Продължителност в месеци: 16
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 48832.00 (EUR)

Описание:

Пандемията изправя икономиките пред нови реалности. През юли ЕК гласува нов Механизъм за възстановяване и устойчивост (Механизмът) с бюджет 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства за реформи и инвестиции. Целта е да се смекчат последиците от пандемията, да се ускори възстановяването и растежа, и европейските икономики да бъдат по-устойчиви и подготвени за зелените и цифровите преходи. Българското правителство представи първи вариант на Националния план за възстановяване и развитие (НПВР) и организира публични дискусии. Към 01.2021 г. правителството още отразява препоръките и се очаква да изпрати на ЕК окончателен за одобрение. Най-важният елемент е задължението НПВР да бъде обвързан и да се изпълнява едновременно с публични реформи. В настоящия НПВР реформите не заемат основно място. Те почти отсъстват, а малкото описани (образование, иновации, енергетика, пазар на труда) са без ясни срокове и резултати. Очакванията ни са, че ЕК ще върне НПРВ за корекции. Механизмът само ще подпомага публичните инвестиции, но няма да може да компенсира липса на реформи. Още повече, че плащанията ще са обвързани с достигането на определени етапи от обещаните реформи. Предложените реформи и цели трябва да се припознаят като национална политика. През 2021 г. ще има ново правителство. Надеждите са то да възприеме НПВР и да ускори осъществяването му. Но има и вариант финансовият ресурс от Механизма да се използва, но без осъществяване на необходимите реформи. Целта на проекта е да насърчи осъществяването поне на реформите, които ще се заложат в окончателния НПВР. Проектът включва аналитични усилия и застъпнически дейности за реформи и ще постигнат специфичната цел - осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат. Аналитичните дейности включват 6 анализа, а застъпническите - представяне на популярен език на информацията, свързана с Механизма и НПВР, работа с медии, изготвяне на статии и становища, участие в дискусии, провеждане на неформални срещи с администрацията. Очакваните резултати са натиск за реформи, повишено знание за посоката, разминаването, ефектите от обещаните/провежданите публични реформи. Подпомогнати заинтересовани страни, активизиран и информиран дебат са също целени резултати. Основните целеви групи са публичните институции, а крайните ползватели са широката общественост и бизнесът.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: