Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/820

Oрганизация: Фондация "Български институт за правни инициативи" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. "Г.С.Раковски" 132 а, ет. 3

Име на проект: ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 145465.50 (EUR)

Описание:

Доверието на българските граждани в институциите на публичната власт е критично ниско. Една от причините за това недоверие е в порочния начин, по който се номинират, селектират, избират и назначават ръководствата на органи - от Народното събрание или изпълнителната власт. Експертната оценка за България е като „овладяна държава“–състояние, в което институциите са подчинени не на публичния интерес, а на частни политически и корпоративни интереси, и не работят в услуга на гражданите. Отрицателната селекция на висшите държавни служители води до увеличаващи се властови дистанции между гражданите и институциите. За еднолични или колективни ръководители на тези органи (по смисъла на чл. 6 от ЗПКОНПИ) често се назначават лица със спорни професионални и морални качества, но обвързани с определена политическа или икономическа групировка, като се създава усещане за непотизъм. Те управляват милиарди бюджетни средства и реализират политики в различни публични сектори. Целта на проекта е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения. Това ще постигнем като продължим успешните усилия на БИПИ за мониторинг на парламентарните назначения и надградим създадената от нас платформа за мониторинг (www.appointmentsboard.bg). Фокусът ще бъде насочен към назначенията на ръководствата на държавните комисии и агенции и на изпълнителните агенции и техните териториални подразделения като анализираме нормативната база, практиката и международния опит за тяхното осъществяване. На тази основа ще изготвим нова методология и ще я тестваме пилотно. Ще привлечем млади хора в процеса; ще си партнираме по места с НПО и ще трансферираме експертиза за мониторинг /в 5 областни центрове/. Ще направим предложения за повишаване на стандартите за назначенията и ще проведем иновативни за средата изследвания, за да видим евентуалните обвързаности на местните ръководители на органи и как това влияе на живота в местните общности. От проекта ще се ползват представители на публичните институции, НПО, млади хора, медии, експерти и др. Проектът ще доведе до повече прозрачност и отчетност на институциите на национално и местно равнище и до повишена гражданска компетентност за мониторинг на публичните назначения.


Резултати:

 

Проектът си постави за цел да адресира проблемите с публичните процедури за избор на органи, като осигури прозрачност на процедурите с цел осъществяване на качествен подбор. Компрометираните процедури понижават допълнително доверието на гражданите в институциите и увеличават властовите дистанции в обществото.   

Беше осъществен  мониторинг на публичните назначения, в резултат на който бяха препоръчани практики, следващи най-високи стандарти и гарантиращи избор въз основа на професионалните умения и личните качества на кандидатите. Мониторингът и дейностите по него са публично достъпни на платформата www.appointmentsboard.bg. Те включват мониторинг на всички процедури за избор, проведени от НС за проектния период; информация за парламентарните назначения и от предходни години; изготвени публични представяния на всички кандидати за избор от НС на еднолични или колективни органи за периода 09.2021 г. до 09.2023 г.; актуализиран график на изтичащите мандати предвид нарастващия брой органи функциониращи при изтекъл мандат; анализ на парламентарните назначения.

В процеса на мониторинг и анализи беше интегрирана и специална стажантско-менторска програма, която успешно завършиха 7 студента. Изготвен беше анализ „Висшите публични назначения в изпълнителната власт“, като всички анализи и препоръки по проекта бяха консултирани и обсъдени с представители на институциите и гражданите, а в самото им изготвяне участваха експерти и представители на академичната общност.

Проектът адресира и местните общности като проведе социологически прочувания по места (Варна, Враца и Стара Загора) по въпросите на публичните назначения и ги представи в първия по рода си доклад.

С изготвените аналитични продукти се осигури възможност за предоставяне в подходящ формат на огромния обем събрана информация, направените изводи и формулираните препоръки до всички органи и институции, пряко или косвено ангажирани и отговорни за намирането на решения по въпросите с кадровата политика, реализирана от държавата.

Методологията за гражданско наблюдение на публичните назначения е представена на граждански активисти в страната и е разпространена в гражданския сектор, с което е осигурен инструмент за граждански контрол в посока по-висока прозрачност и отчетност на институциите.

Получената обратна връзка от проучванията по места даде по-широко разбиране за властовите мрежи, партийните и икономически зависимости, прозрачността при назначенията и отчетността на институциите. В практико-приложно отношение, мнението и нагласите на местните общности задават отправни точки за намиране на решения от отговорните органи в посока подобряване на стандартите за подбор и съответно – по-висока легитимация на институциите.

www.appointmentsboard.bg;

www.bili-bg.org

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: