Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/820

Oрганизация: Фондация "Български институт за правни инициативи" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. "Г.С.Раковски" 132 а, ет. 3

Име на проект: ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 145465.50 (EUR)

Описание:

Доверието на българските граждани в институциите на публичната власт е критично ниско. Една от причините за това недоверие е в порочния начин, по който се номинират, селектират, избират и назначават ръководствата на органи - от Народното събрание или изпълнителната власт. Експертната оценка за България е като „овладяна държава“–състояние, в което институциите са подчинени не на публичния интерес, а на частни политически и корпоративни интереси, и не работят в услуга на гражданите. Отрицателната селекция на висшите държавни служители води до увеличаващи се властови дистанции между гражданите и институциите. За еднолични или колективни ръководители на тези органи (по смисъла на чл. 6 от ЗПКОНПИ) често се назначават лица със спорни професионални и морални качества, но обвързани с определена политическа или икономическа групировка, като се създава усещане за непотизъм. Те управляват милиарди бюджетни средства и реализират политики в различни публични сектори. Целта на проекта е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения. Това ще постигнем като продължим успешните усилия на БИПИ за мониторинг на парламентарните назначения и надградим създадената от нас платформа за мониторинг (www.appointmentsboard.bg). Фокусът ще бъде насочен към назначенията на ръководствата на държавните комисии и агенции и на изпълнителните агенции и техните териториални подразделения като анализираме нормативната база, практиката и международния опит за тяхното осъществяване. На тази основа ще изготвим нова методология и ще я тестваме пилотно. Ще привлечем млади хора в процеса; ще си партнираме по места с НПО и ще трансферираме експертиза за мониторинг /в 5 областни центрове/. Ще направим предложения за повишаване на стандартите за назначенията и ще проведем иновативни за средата изследвания, за да видим евентуалните обвързаности на местните ръководители на органи и как това влияе на живота в местните общности. От проекта ще се ползват представители на публичните институции, НПО, млади хора, медии, експерти и др. Проектът ще доведе до повече прозрачност и отчетност на институциите на национално и местно равнище и до повишена гражданска компетентност за мониторинг на публичните назначения.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: