Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Трета сесия на Схемата за малки инициативи (юни 2020 - септември 2020)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/700

Oрганизация: Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1142
район р-н Средец Васил Левски No 48

Име на проект: Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България
Продължителност в месеци: 12
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи

Сума по договор: 8727.50 (EUR)

Описание:

Нуждата от предлагания проект е обоснована с проучване от екипа на потребностите на преките ползватели на базата на два източника. Първият е задълбочено обсъждане на член от екипа с представители на Бежанския консултативен съвет към ВКБООН за новите предизвикателства, породени от кризата на CODIV-19: липса на достатъчно таргетирана информация от институциите по отношение на пандемията и санитарните мерки, както и кои социални мерки биха имали отношение към мигрантите и бежанците; неадекватният, понякога негативен медиен образ на мигрантите и бежанците. Вторият източник на информация са изследвания на УНИЦЕФ и ВКБООН на новите трудности, породени от пандемичната криза като загуба на работа, на жилище и др. Целта на проекта е да съдейства за овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за формиране на умения за преодоляване на последствията от пандемията, изграждане на активна гражданственост и ново лидерство. Ключовият проблем е новата маргинализация на младите бежанци и мигранти в ситуация на пандемична криза. Проектът цели да я адресира многостранно: през призмата на иновативната концепция за foundational economy за ролята на миграцията като ресурс за местно развитие; чрез обучение в лидерски и медийни умения за застъпничество, чрез интеркултурни практики за активна гражданственост и роля в трансформирането на града. Крайните ползватели са: Бежанци, мигранти, търсещи убежище; Млади хора (18-29) Целева група: Публични институции(на национално и местно ниво)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: