Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Трета сесия на Схемата за малки инициативи (юни 2020 - септември 2020)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/694

Oрганизация: Фондация АДРА - България

Име на проект: Да дадем здраве на ромите
Продължителност в месеци: 6
Регион за планиране: Южен централен
Област: Пазарджик
Община: всички

Вид: Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи

Сума по договор: 9994.55 (EUR)

Описание:

Според Стратегията на област Пазарджик за интеграция на ромите 2012 - 2020 година, болестите на дихателната система и на органите на кръвообращението имат най-висок дял в заболеваемостта в областта. Основни приоритети на Стратегията в областта на здравеопазването са: Осигуряване на равен достъп до здравните услуги на лица в неравностойно положение, развиване на медиаторството и Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. Целта на настоящия проект е "Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи". Целта е да бъдат овластени ромските здравни медиатори в област Пазарджик да извършват ранен скрининг на ромското население, за превенция на социално значими заболявания. Ще бъдат организирани и здравни експо със здравни беседи. По този начин ще бъде осигурен равен достъп здравни услуги и ще бъдат повишени здравните знания на ромите. Ще бъде изготвено и статистическо изследване на базата на резултатите от прегледите по време на здравното експо. Доказано е, че Covid-19 протича със значителни усложнения при хора със съпътстващи хронични заболявания. Чрез насърчаване на лечението на хроничните заболявания, проектът допринася за ограничаване на негативните последствия от Covid-19. Ще бъдат облекчени и здравните заведения, като се извърши безплатен скрининг на населението от ромската общност. Целева група на проекта са 12 ромски медиатори, а преки ползватели са 20350 роми.


Резултати:

Целта на проекта беше овластяването на ромските здравни медиатори в област Пазарджик за извършване на ранен скрининг на ромското население за превенция на социално-значими заболявания. Проведено бе обучение на медиаторите от Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово и Пазарджик, след това заедно с тях, местни лекари и доброволци бяха организирани и здравни изложения. По този начин бе осигурен достъп до здравни услуги на близо 1000 души. Включени бяха и мобилни екипи с Медиатор с цел преодоляване на предразсъдъците и недоверието към стационарните екипи с линейка, и достигане на повече хора в махалите. Данните от извършените прегледи бяха обработени и над 40% се оказаха с високо кръвно налягане, 8% са със стойности на кръвна захар над 11, изискващи лечение, а над 73% от прегледаните са с наднормено тегло, като 34% са със затлъстяване 1-ва степен. Наднорменото тегло се е доказало като предпоставка за усложнения вследствие на Covid-19.
Пандемичните условия, както и насаденият страх от ваксинация и лекари, станаха причина за достигане на по-малък брой прегледани от планирания, но въпреки това се включиха медиатори и множество доброволци, които продължават да работят с ромската общност. Информация за проекта присъства на страницата на Фондацията: https://adra.bg/en/give-roma-health/
Уреди и консумативи за скрининг на социално значими заболявания бяха закупени и предоставени на община Пазарджик, гарантирайки устойчивостта на проекта по овластяване на ромските медиатори, които, обучени на теория и минали практическата част по работа с малцинствени групи, могат да предоставят редовна и компетентна консултация и първичен преглед на членовете на тяхната общност. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: