Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първа сесия на Схемата за малки инициативи (март 2019 - септември 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/473

Oрганизация: Дружество за ООН в България

Партньори:
Фондация “За ново партньорство в журналистиката”, България

Име на проект: Млади репортери за местна демокрация
Продължителност в месеци: 10
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи

Сума по договор: 9612.00 (EUR)

Описание:

Участието на млади хора в политическия живот на страната е важно. В новата дигитална среда те са подложени на влияние от медиите и в същото време могат да правят медии. Още в училище те трябва да бъдат подготвени за отговорно участие в публични диалози. В училище и в града има проблеми, които засягат учениците и те могат да се включват в тяхното решаване, като създават и предлагат медийно съдържание по актуални решения на местната власт. Целта на проекта е да подготви пилотни екипи от педагози и представители на местни медии в 5 града, които да разгърнат образователна инициатива за подготовка на ученици да се включат в модел на журналистика на участието или гражданска журналистика. Очаква се включването на ученици в проекта да постигне две важни цели – да повиши тяхната медийна грамотност и да стимулира гражданската им ангажираност при решаване на местни проблеми. Учениците ще се научат да прилагат Закона за достъп до обществена информация и да следят сесиите на местния парламент. С 4 информационни срещи, насочени към местната власт, двудневен семинар, посещения на журналисти в училище, серия от еднодневни семинара за ученици и 25 публикации, предимно за отразяване на дейността на местната власт. Ще бъде подготвено учебно помагало в електронен вариант за споделяне на използваните в проекта обучителни материали. Целевите групи са педагози и представители на медии, преки ползватели са ученици между 15-19 г.


Резултати:

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се реализира от Дружество за ООН в България в партньорство с Фондация “За ново партньорство в журналистиката” с основна цел повишаване на медийна грамотност и гражданско образование чрез поредица от дейности с целева група педагози, ученици, местни журналисти и медии.
С цел достигане на целевите групи в началото на проекта беше проведа среща за мобилизиране на местната общност, в която беше представен проекта и бяха включени ученици, учители, родители и други заинтеросавани страни.
Повишаването на знанията и изграждане на чувствителността за необходимостта от медийна грамотност беше постигнато чрез реализиране на дейностите свързани с провеждане на семинари за учители и представители на медии, срещи с журналисти в училище, семинар за млади репортери за ученици. Следващите дейност в проекта бяха свързани с формиране на училищни редакции и създаване на училищен вестник с медийно съдържание, а в последната дейност беше създадено, публикувано и разпространено учебно помагало “Млади репортери за местна демокрация”.
Пандемията от Ковид - 19 повлия изпълнението на проекта и екипа ни преформулира много от дейностите в онлайн режим, което беше неочакван риск при изпълнението на проекта, но не повлия обучителнителни и проектни резултати на проекта.
Устойчивост: Устойчивостта на проекта се основа върху три основни стъбла, а именно подобрена комуникация и желание за съвместна работа между педагози и представители на местни медии от градовете Карнобат, Пловдив, Варна, Монтана, Велико Търново. Учебното помагало, което е разпространено както онлайн така и на хартиен носител сред училища, ученически клубове и неправителствени организации. Също така устойчивостта на проекта и продължаването на неговия живот ще бъде в следствие на изявено желание за продължаване на училищните редакции от страна на три града.

ето на неговия живот ще бъде в следствие на изявено желание за продължаване на училищните редакции от страна на три града.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: