Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/253

Oрганизация: Фондация Антикорупционен фонд

Партньори:
Scanteam, Норвегия

Име на проект: Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии
Продължителност в месеци: 34
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 182655.03 (EUR)

Описание:

Проектът включва изготвяне на Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ принципите на доброто управление, утвърдени в международната практика, както и наръчник за приложение на Стандарта. Стандартът и Наръчникът се изготвят от екип от български експерти от АКФ и чуждестранни експерти от Scanteam, Норвегия след анализ на състоянието по места и с активното участие на местни партньори от участващите общини. Чуждестранният партньор има задълбочена експертиза и дългогодишен международен опит в изготвянето и прилагането на методологии за добри практики за социално развитие, със специален фокус върху изпълнителната власт. Scanteam участва в анализа на международно-утвърдени добри практики, в изготвянето на Стандарта и наръчника и в срещи и обучения за местните активисти. Участието на местните партньори е в изготвянето на Стандарта и в прилагането му (чрез изготвяне на регулярни доклади по мониторинг на неговото приложение и чрез подаване на сигнали). Парципативният подход (активно включване на местни координатори и активисти и сътрудничество с местната власт) ще обезпечи максимална приложимост на стандарта към местните особености. В същото време участието на 10 общини, сред които областни центрове, малки общини, непривилегировани райони ще гарантира максималната възможна универсалност и приложимост и в други общини, извън пилотните. Проектът цели промотиране добрите практики (чрез включването им в Стандарта) и изобличаване лошите практики (чрез мониторинг по приложение на Стандарта и чрез докладването им чрез on-line tool). Срещите и обученията за местните общности целят подобряване на капацитета им и сами да подават сигнали до разследващите органи. Разработеният Стандарт за отчетност и интегритет ще бъде внесен за разглеждане в областните съвети по антикорупция. На Общинските съвети ще бъде предложено да го одобрят и приемат като етичен кодекс (стандарт за добри управленски практики в общината) т.е. след евентуално решение на съответния общински съвет Стандартът да стане част от местното законодателство. 


Резултати:

Проектът цели да мобилизира подкрепа в местните общности за противодействие на корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво. С него се отговаря и на направени препоръки за противодействие на корупцията от европейски институции. Цели се подобряване на отчетността и интегритета на местните власти в съответствие с принципите на доброто управление, от една страна и насърчаване на гражданското участие при изработването на стандарти и политики на местно ниво, повишаване на капацитета активните граждани за мониторинг върху местните управленските процеси, изграждането и поддържането на ангажирана местна общност, създаване на инструменти за въздействие върху местните политики, от друга страна.

За постигане на целта беше изработен и публично представен и разпространен Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ в България принципите на доброто управление (Съвета на Европа). Беше изградена партньорска мрежа и беше използван партиципативен подход, така че местни партньори и власти да бъдат ангажирани в процеса. При прилагането на Стандарта местните партньори изготвяха периодични доклади за наблюдение на 10-те пилотни общини по проекта, бяха идентифицирани нередности и злоупотреби. Бяха организирани срещи-дискусии с представители на местните общности, на които се обсъдиха препоръки за подобряване на работата на институциите, както и възможности за разширяване на партньорството, вкл. изграждане на партньорски отношения със самите институции, ако е възможно. Проведоха се срещи с представителите на местните власти във всяка от десетте общини като беше представен Стандарта, беше обсъдена възможността за неговото приемане от общинските съвети като вътрешнонормативен документ.

Изградена е мрежа от активисти и журналисти, които са основни целеви групи по проекта. Ползите за тях са участие в среща на координаторите, регионални срещи-дискусии, заключителна среща, на които са представени опит и впечатления на участниците от дейността на местните власти и особености по места, обмяна на междурегионален опит. Проведеното обучение по прилагане на Стандарта носи ползи за целевите групи за подобряване на демократичната култура чрез предоставяне на инструмент за осъществяване на наблюдение. Стандартът е полезен и за осъществяване на застъпничество и служи за инструмент за отстояване пред местните власти за осъществяване на политики и управление, съобразени с добрите практики на отчетност, прозрачност и гражданско участие в процесите на вземане на решения. Чрез изброените ползи за участниците се постигна основната цел – подобряването на демократичната култура и гражданска осведоменост, и специфичната цел за насърчаване на гражданското участие във вземане на решения по обществени политики. Ползите за целевите групи и широката общественост са идентифицирани случаи на нередности или практики, противоречащи на принципите на добро управление, мобилизиране на местната гражданска общност, насърчаване на гражданското участие при прилагане на политики на местно ниво, използване на изградения капацитет за осъществяване на независим мониторинг и надграждането му чрез осъщественото наблюдение за продължителен период от време, което позволява задълбочаване в темите, проследяване развитието на конкретни практики и случаи.

Норвежкият партньор, в качеството му на утвърден консултант с дългогодишен опит в сферата на практиките по добро управление, с богат практически опит от международната му практика, взе участие в изработването на Стандарта и Наръчника в третата му част Европейски и международни стандарти и добри практики. С това допринесе за изпълнението на основната цел по Тематичен приоритет 1, а именно подобряването на демократичната култура и гражданска осведоменост. На заключителната среща на проекта Норвежкият партньор представи практически полезни съвети за извършване на мониторинг на местните власти и конкретни примери от собствения си международен опит в работата си по повишаване на прозрачността на местните власти в Грузия, Румъния и Македония, с което допринесе освен за по-висока осведоменост, но и насърчаване на гражданското участие.
Налице е сборник от систематизирани конкретни насоки за приложение на принципите за добро управление, какъвто е Стандарта и Наръчника за отчетност и интегритет на местните власти. Наръчникът е практическият инструмент за мониторинг на дейностите на местните власти за повишаване механизмите за отчетност и оценка на изпълнението – подобряване на процедурите за периодично отчитане на кмет, общинска администрация и общински съвет. В хода на проекта Стандарта беше разпространен и представен пред гражданската общност по време на срещите в десетте общини и нейните представители бяха обучени как да го използват. Допълнително бяха организирани срещи в девет от десетте общини с цел запознаване на представителите на местните власти с добрите практики на управление.
АКФ продължава да осъществява и надгражда дейностите по проекта и след неговото приключване, като се продължи извършването на дейностите по наблюдение на местните власти, обучение на гражданската общност по прилагане на Стандарта и срещи с местните власти в още три допълнителни общини извън пилотните по проекта. Това естествено разширяване на дейността на АКФ в работата си с местните власти и местните общности, води до допълнително разширяване на партньорската мрежа.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: