Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/284

Oрганизация: Център за изследване на демокрацията Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1113
ул. Александър Жендов 5

Име на проект: Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 172899.98 (EUR)

Описание:

Основният фокус на проекта е повишаване на гражданската активност по отношение на докладване на сигнали за битова престъпност към органите на МВР чрез иницииране на промяна в съответните политики и практики. Планираната промяна ще бъде в резултат на повишаване на степента на информираност на широката общественост и публичните институции на национално и местно ниво относно размера на проблема, факторите за неговото проявление и препоръките за неговото отстраняване. Изследвания на жертвите през последните 10 години показват, че латентността в България е значително по-висока от средната в Европейския съюз, като се движи между 45% и 47%. Високата латентност е свързана и с разпространеното мнение, че служителите от МВР не регистрират всички престъпления, а прилагат така наречените „полицейски филтри“. Чрез мониторинг на регистрациите при криминални инциденти и дискусии върху резултатите по места ще се търси по-голяма гражданска ангажираност, повишаване на процента на съобщаване за престъпления и сътрудничество с полицията. Проектът ще реализира следните резултати и продукти: • Анализ на данни от системата на телефон 112 и съпоставянето им с полицейската статистика на РУ на МВР; • Провеждане на Национално проучване на жертвите на престъпността и дълбочинни интервюта на места; • Идентифициране на рискови населени места и общини поради висока престъпност и висока латентност. • Инструмент за интерактивно визуално представяне на резултатите от проекта. • Анализ на относимото национално законодателство и практическото му приложение. • Доклад с препоръки за промяна в приложимите обществени политики. Ще бъдат проведени дискусионни експертни срещи в определени населени места, включващи местни полицейски ръководства, общински комисии по обществен ред и сигурност, медии и граждански организации. Всички публикации и събития в рамките на проекта ще целят оказване на влияние върху приложимите към проблема обществени политики.


Резултати:

Целите на проекта бяха да повиши гражданската активност при докладване на сигнали за битова престъпност към органите на МВР, както и да подобри нивото на информираност на широката общественост и публичните институции относно размера на т.н. латентна престъпност.

След проведени фокус групи, национално изследване на престъпността и анализ на полицейската статистика на битови престъпления, бяха формулирани проблемни области и конкретни идеи за преодоляването на най-често споменаваните от гражданите затруднения при доклаването на сигнали и нерегистрацията на престъпления от органите на МВР. Резултатите от проекта бяха представени на срещи с представители на местните общности в населени места с различен демографски профил (София, областен център, малки населени места), както и на работни срещи и дискусии със служители на МВР (национална полиция, система 112, областни дирекции на МВР). Направените препоръки за промени в нормативната уредва и организацията на подаване на сигнали и регистриране на престъпления са публично достъпни на сайта на Центъра: Битова престъпност и доверие в полицията.

Устойчивост:
Резултатите от проекта бяха популяризирани чрез кампании в социалните мрежи и чрез онлайн и присъствени събития. Изработените интерактивни карти на битовата престъпност (crimemapsbg.com) дават възможност на всички граждани да се запознаят с актуалното ниво на битовата престъпността в тяхната област и община, както и с нивото на гражданската активност при докладване на престъпления на областно ниво. Центърът за изследвфане на демокрацията ще продължи своя мониторинг както на нивото на битова престъпност, така и на мерките, които МВР ще предприеме за повишаване на осведомеността на гражданите и намаляване на латентната престъпност (т.е. престъпленият, които не се докладват или не се регистрират).

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: