Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/113

Oрганизация: Сдружение Форум Гражданско Участие Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
Ул. "Христо Белчев" 3

Партньори:
Български център за нестопанско право, България

Име на проект: Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 105953.75 (EUR)

Описание:

След десетилетия на преход преобладаващата част от българските граждани не мислят, че в България има демократично управление. Получава се омагьосан кръг: средата, регулаторна и институционална, изглежда, че насърчава доброто управление и участието, но практиките разочароват – корупция, злоупотреби, популистко политическо говорене. Това води до ниска мотивация, липса на информираност и култура на участие и рязък спад в доверието към институциите. Гражданските организации са естественият катализатор, който има експертизата и енергията да прекъсне този кръг, но доверието на обществото в тях, често жертва на фалшиви новини, не е високо. Целта на проекта е подобряване на качеството на обществените консултации в 7 общини и повишаване на гражданската култура и обществена активност чрез въвеждане на работещи модерни механизми. Предложението ще предостави реална възможност за регламентиране на правила за обществени консултации, за създаване на фонд за подкрепа на граждански инициативи и за внедряване на онлайн платформа за консултации в 7 български общини. В процеса на изпълнение на проекта представители на граждански организации и общини ще бъдат запознати с успешни модели за взаимодействие между местните власти и гражданите. На тази база ще бъдат разработени предложения за въвеждането им чрез промени в нормативната уредба в 7 пилотни общини. Планирани са и обществени обсъждания на проекто-наредбите, които ще осигурят реално гражданско участие на над 350 граждани в тяхното приемане. Чрез обучение ще се повиши капацитета на местните организации и администрациите за провеждане на обществени консултации, което впоследствие ще доведе и до повишаване на общественото доверие в тях. Чрез застъпнически дейности проектът ще мобилизира обществена енергия за прилагане на иновативни решения за гражданско участие. Комплексът от дейности ще създаде устойчив модел за подобряване на средата и културата на гражданското участие на местно ниво чрез въвеждане на иновативни механизми и повишаване на обществена информираност и активност.


Резултати:

Основната цел на проекта „Вход за граждани“ беше подобряване качеството на обществените консултации в 7 български общини и повишаване на гражданската култура и обществена активност. Подходите, които използвахме в хода на проекта, бяха разнообразни и съобразени със спецификата на общините и целевите групи. Още в самото начало организирахме изложение и конкурс с участието на над 100 души - представители на институции, граждански организации, партньори и симпатизанти на ФГУ и др., пред които представихме три различни инструмента за насърчаване на гражданското участие: Наредба за регламентиране провеждането на обществени консултации на местно ниво, дигиталната платформа за гражданско участие Consul (преведена и адаптирана за българската публика от ФГУ в рамките на проекта) и местен фонд за подкрепа на граждански инициативи. Впоследствие проведохме конкурс за набиране на партньори по места – общински администрации и НПО, а за селектираните кандидати организирахме и няколко обучения. Така повишихме уменията и мотивацията на гражданските организации и общинските служители за прилагане на нови подходи към взаимодействието помежду им. През целия период на проекта активно комуникирахме и работихме с местни медии в партньорските общини (Враца, Карлово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Столична, Търговище), намерихме публичност и на национално ниво (БНР, в-к „Сега“, бюлетини на НСОРБ и прочее). Проектът ни даде възможност и да направим оценка на Индекса на гражданското участие в седемте партньорски общини.
В резултат от почти тригодишните ни съвместни усилия Наредба за обществени консултации беше приета в 4 общини, платформата Consul - внедрена в 2, общински фонд за граждански инициативи бе създаден в 1 община. Създадохме и участвахме в прилагането и на нов модел за провеждане на обществени консултации по важни стратегически документи в Столична община, а в контекста на епидемията от Covid-19 съдействахме за приемането на мерки за организация на социалните дейности в условия на криза и за оптимизиране на работата с граждани и доброволци в други две общини. Динамичната и непредвидима обществено-политическа и здравна обстановка в последните години провокира адаптивността ни и доведе до необходимостта от преформатиране на част от планираните активности, но същевременно допринесе за това всички въвлечени пряко в проекта да бъдем гъвкави, все по-дигитални и преди всичко – търпеливи.

Може да се обобщи, че въвеждането на нова нормативна уредба само по себе си води до устойчива промяна на политиките на местно ниво, а внедряването на повече от един инструмент е белег за установяването на про-демократични нагласи у институциите; използването и повишаването капацитета на партньорските местни организации за взаимодействие с местните власти (и обратно) и привличането на част от тях като редовни членове на мрежата ФГУ също е предпоставка за продължаване на започнатите процеси и в бъдеще. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: