Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/238

Oрганизация: Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора" Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Пощенски код: 6000
ул. "Граф Игнатиев" 14

Партньори:
Сдружение „Институт за градско развитие“, България
Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, България

Име на проект: Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица
Продължителност в месеци: 18
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 69833.00 (EUR)

Описание:

Настоящите жилищни политики в трите общини – Марица, Пловдив и Стара Загора са неефективни. Община Марица не разполага със социални жилища. В община Пловдив не планира строителство на такива, а 170 от наличните не са годни. Община Стара Загора планира строителството на 69 жилища, а хората в нужда са стотици в Марица и по няколко хиляди в Пловдив и Стара Загора. Ромските семейства, обитаващи къщички върху общински земи живеят в постоянна несигурност страх от изгонване от дома и събаряне като случая в с. Войводиново, общ. Марица на 6.1.2019 г., когато 20 семейства с общо 80 човека, включително 30 деца бяха изгонени при минус 10 градуса и къщите на три семейства бяха разрушени. Целта на проекта е чрез застъпническа кампания в общините Стара Загора, Пловдив и Марица да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда. Нарушението на човешките права и нехуманната практика на изгонване и събаряне да бъде заменена с политика на предоставяне на възможности и перспективи. Целта е промяна в практиката на общините Стара Загора, Пловдив и Марица и възприемането на политики на активно строителство на социални жилища и предоставяне за закупуване от ромските семейства на терените под съществуващите им къщички; Ангажиране на граждани и власти от трите общини в местни граждански инициативи по Закона за прякото участие в управлението. Тези инициативи ще бъдат предхождани от обстойно проучване на ситуацията във всеки квартал и село в трите общини и постигане на необходимите обоснованост и гражданско участие. Това ще бъде и предпоставка за успех на инициативите при обсъждането на техните искания в съответните общински съвети. Резултат от проекта ще бъде промяна на местните политики, насочени към нуждаещи се от достойно жилище в Стара Загора, Пловдив и Марица: хора под социалния минимум, роми, самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни, сираци, самотни, бедни, лишени от родителски грижи, бездомници.


Резултати:

Проектът имаше за цел да подобри гражданското участие в решаване на местни проблеми и промяна на местни политики. Във връзка с това беше предвидено да се създадат 6 местни граждански инициативи в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Основното предизвикателство бе да мотивираме хората да отстояват правото си на качествен начин на живот, да повярват в себе си и да повярват, че могат да повлияят на решенията местната власт.

Най-важният резултат от проекта е овластяването на целевите групи. За тяхното включване използвахме създаването на Местни граждански инициативи, които да внесат подписки в общините Стара Загора, Пловдив и Марица свързани с подобряване на жилищните политики. В местните граждански инициативи, които се оформиха в трите общини участваха общо 60 души. Подписките поставиха въпроси за:
- Урегулиране на терени, намиращи се в съседство с ромските квартали, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи;
- Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ;
- Чрез бюджета на Общината, а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за ремонт на съществуващите и строителство на нови общински жилища

В Стара Загора местните граждански инициативи излязоха и с конкретни предложение за подобряване условията на живот в кв. Лозенец. Тези искания бяха обособени самостоятелно и внесени като предложения към общината. В тях се посочват различни проблеми пред жителите на квартала. За пръв път гражданите се обединиха и работиха заедно за поставяне на тези проблеми пред общината и предлагане на решения. Участието в МГИ, подписките и срещите с институции бяха изключително ползотворни по отношение увереността на хората и желанието им да отстояват правата си.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: