Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/152

Oрганизация: Фондация ДАРИК Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1504
бул. "Кн. Ал. Дондуков" No 82

Партньори:
,

Име на проект: Каузи с глас и лице
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 45440.00 (EUR)

Описание:

Отрицателната медийна кампания срещу гражданските организации, започнала преди няколко години, се отразява неминуемо върху престижа на гражданския сектор и в дългосрочен план ще има последствия върху подкрепата за гражданските инициативи. Негативните публикации са насочени към граждански организации, работещи в области, в които има конкретни бизнес интереси (напр. протести, свързани с околната среда); реформа на съдебната система; и права на човека, малцинства и бежанци. Когато граждански организации организират застъпнически кампании, често се появяват очернящи репортажи с акцент върху самите организации, които водят инициативите, а не върху техните аргументи. Медийното отразяване е сред основните фактори за недоверието в гражданския сектор. С настоящия проект обединяваме усилията на две организации, които проактивно работят в последните години за преодоляването именно на последните три проблема. В сътрудничество помежду си Фондация Дарик и Фондация 42 ще реализираме серия от 74 радиопредавания (в ефира на Дарик радио с аудитория от 1.2 милиона слушатели) и 12 събития на живо с цел обществеността да се запознае с хората, които работят в граждански организации, да разбере какво стои зад усилията им, каква е тяхната мотивация и какви са успехите им. Поставяйки акцент върху хората от гражданския сектор (граждански организации, каузи, формации, активисти), ще създадем условия за прозрачност на работата на сектора, привличане на съмишленици и повишаване на доверието. Специален фокус ще поставим върху заедността или как с общи усилия може да се постига истинска промяна. Посланията ни няма да убеждават, а ще търсят въздействащия ефект през личния пример. По този начин пряко в проекта ще включим общо над 86 граждански организации и инициативи, а резултатите ще бъдат от полза за цялото общество.


Резултати:

В сътрудничество помежду си Фондация Дарик и Фондация 42 реализирахме серия от 85 радиопредавания (в ефира на Дарик радио с аудитория от 1.2 милиона слушатели) и 12 събития (лайвстрийм) на живо с цел обществеността да се запознае с хората, които работят в гражданските организации, да разбере какво стои зад усилията им, каква е тяхната мотивация и какви са успехите им. Поставяйки акцент върху хората от гражданския сектор (граждански организации, каузи, формации, активисти), създадохме условия за прозрачност на работата на сектора, привличане на съмишленици и повишаване на доверието.

Устойчивост:
Дейностите по проекта повишиха видимостта и позитивната разпознаваемост на гражданските организации както в целевите групи, така и в самите участници в проекта. Екипът, ангажиран с реализацията на проекта „Каузи с глас и лице“ придоби ценен опит и ресурс за работа в специализираната тема на противостоенето на езика на омразата към НПО. Висок потенциал за устойчивост носят и партньорствата, изграждащи се в хода на проекта, които ще бъдат основа за следващи инициативи между водеща медия и неправителствения сектор.
Представихме на обществото 97 организации и инициативи, като материалите от тази дейност остават публикувани в различни комуникационни канали и за последваща употреба – уебсайта на проекта, YouTube, подкаст платформи, сайата на Дарик радио.

Инициативата има изграден собствен уебсайт – https://kauzisglasilice.org/ 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: