Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/172

Oрганизация: Фондация Европейски институт

Име на проект: КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели]
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 186866.00 (EUR)

Описание:

Умението да се търси и ползва информация е пряко свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни граждани. Днес само 50% от учениците могат да оценят достоверността на информацията. През учебната 2018/19 година за първи път са предвидени часове по медийна грамотност за изграждане на дигитално-медийна компетентност, съдържаща 5 ключови умения - информационна грамотност, комуникации и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и решаване на проблеми. Но въпреки усилията на МОН, учениците и учителите се нуждаят от адекватни ресурси за подготовката и провеждането на тези часове. Това е особено валидно за необлагодетелстваните райони, където средата е допълнително влошена. Настоящият проект има за цел насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование. Тя ще бъде постигната чрез серия от 7 взаимосвързани дейности, които включват провеждането на обучителни инициативи по гражданско образование и медийна грамотност за учители и ученици, организиране на тридневен обучителен лагер по медийна грамотност за ученици и формиране на партньорства по места между граждански организации и образователни институции/организации. Ще бъдат разработени и разпространени 3 броя образователни материали и инструменти – 2 наръчника (по гражданско образование и по медийна грамотност) и онлайн платформа с образователен блог/влог. Целевите групи на проекта са учители и преподаватели от необлагодетелствани райони в цялата страна (14 града), а крайните ползватели са деца и младежи и ученици от всички възрасти от избраните градове. В резултат на проекта се очаква да бъде ефективно насърчена медийната грамотност в целевите градове по проекта и подобрено качеството на гражданското образование. Ще бъдат създадени и 14 местни партньорства, които ще осигурят ефективен формат за устойчиво решение на идентифицираните проблеми и след края на проекта.


Резултати:

Проектът имаше за цел да насърчи медийната грамотност и гражданското образование сред ученици и учители, като бе работено системно с над 350 учители и близо 300 ученици в 14 български града и като целта беше въвеждане в час на темите как младите хора да бъдат активни и медийно грамотни граждани. Ключовите дейности на проекта включваха провеждането на обучителни инициативи по гражданско образование и медийна грамотност за учители и ученици и формиране на партньорства по места между граждански организации и образователни институции/организации. Бяха разработени и разпространени образователни материали и инструменти.

Резултатите от изпълнението на проекта и тяхното въздействие допринесоха за повишаването на медийната грамотност и насърчаването на гражданското образование, като сред най-важните от тях бяха следните:
- Разработени обучителни материали и инструменти;
- Проведени регионални обучителни инициативи по гражданско образование и обучителни ателиета по гражданско образование за ученици;
- Проведени регионални обучителни инициативи по медийна грамотност и обучителни ателиета по медийна грамотност за ученици;
- Проведен обучителен лагер по медийна грамотност за ученици;
- Изградени междуинституционални партньорства между ГО и образователни институции, местни власти, заинтересовани страни.

Устойчивост:
Разработените наръчници и учебно-методически материали по гражданско образование и медийна грамотност бяха разпространявани на електронен и твърд носител. Учениците и учителите бяха насърчени да продължат да използват и на свой ред да разпространяват платформата и резултатите на проекта и след непосредственото му приключване. Създадените 14 партньорства на местно ниво залегнаха в основата за създаване на ефективен формат, в който темите на проекта ще продължат да се обсъждат в по-неформална обстановка и по този начин въпросните теми останат да присъстват в обществения дневен ред, извън официалната институционална рамка.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: