Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/111

Oрганизация: РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ-МИЗИЯ Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1784
ж.к. Младост-1, бл.51 Бизнес-сграда, офис 2

Партньори:
Фондация за реформа в местното самоуправлeние, България

Име на проект: Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 90083.85 (EUR)

Описание:

Устойчивото развитие на трите най-големи български общини – София, Пловдив и Варна не е съпроводено с ефективна структура на местното самоуправление, която да позволява участие на гражданите в процеса на формиране и прилагане на политики. Управлението на тези общини на практика не гарантира необходимите условия гражданите да участват ефективно в решаването на въпросите от местно значение и получаване на публични услуги, съобразени със спецификите и изискванията на местния контекст в големия град. Основната цел на проекта е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна. Проектът предвижда провеждане на изследвания за идентифициране проблемните области при включване на гражданите във формирането и изпълнението на политики в градовете с районно деление в България, както и на добрите практики, свързани с участието на гражданите на европейски градове с районно деление. Резултатите от изследванията ще бъдат операционализирани в предложения за законодателни промени, които след широко експертно и обществено обсъждане ще бъдат предложени за одобрение на съответните институции на централно ниво. Основните продукти от проекта ще бъдат: изследвания за необходимите промени; изготвяне на предложения и препоръки за законодателни промени, както и провеждане на кампания за подкрепа на законодателните промени. Целеви групи на проекта са структурите на гражданското общество и бизнеса, заинтересовани за подобряване на качеството на живот, чрез участието в процеса на формулиране и изпълнение на политики в общините с районно деление.


Резултати:

Основната цел на проекта бе създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна. В стремежа към постигането й, в рамките на проекта, бяха извършени:
- две значими изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат (Изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречките за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината; Европейският опит и практики в управлението на общините с районно деление, както и проведено консултиране и обсъждане за валидиране на резултатите от тях;
- проведен форум-процес (използваната методология по модела „Обществен форум“), състоящ се от 9 структурирани публични дискусии, проведени в 3-те града с районно деления, както и реализирана обществена кампания (в рамките на 3 кръгли маси и национална конференция) за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление, на които бе получената подкрепа на предложените законодателни промени.
Индикатори за положително въздействие на проекта представляват и резултатите, възникнали като ефект/резонанс от реализираните дейности, които могат да бъдат обобщени по следния начин:
- Оказано въздействане на начина на вземане на решения в сферата на политиките в градовете с районно деление;
- Създадените условия за положителни законодателни промени, с цел насърчаване гражданското участие при формирането и изпълнението на местни политики в общините с районно деление;
- Повишен капацитет на гражданските организации за участие при определяне на местните приоритети;
- Включването на структурите на гражданското общество с натиск за промени като фактор за въздействие, който да направи процеса на подобрение ефективен и успешен;
- Създаден стимул за увеличаване на инициативите на местни власти, в които взимат участие гражданите и гражданските организации;
- Допълнителни стимули за реализацията на повече практики за добро управление.

Устойчивост:
Устойчивостта на резултатите от проекта в голяма степен е осигурена и след приключване на дейностите като тя се опира на няколко основни стълба, а именно: 1) Предложените законодателни и институционални промени са добра основа за по-нататъшно развитие на процеса на демократизация в управлението на градовете с районно деление; 2) Партньорствата, създадени по време на проекта ще допринесат за взаимното разбиране и улесняване на процеса на гражданско участие; 3) Допълнително положително въздействие ще окаже нарасналият капацитет на заинтересованите страни.
Очакваните положителни ефекти на въздействие от прилагането на успешни местни политики, основани на гражданско участие, ще допринесат за необратимостта на процеса и така ще се гарантира неговата устойчивост. Обективните и конкретно измерими показатели за трайното въздействие от реализацията на проекта върху целевите групи ще бъдат наблюдавани при очакваното: а) нарастване на броя на инициативите на местни власти, в които взимат участие гражданите и гражданските организации; б) повече успешно реализирани проекти, насочени за подобряване на градската среда; в) по- висока степен на постигане на целите и по-висока степен на задоволяване на нуждите на дадени групи граждани и на местните общности като цяло; г) нарастване на броя на проектите и идеите, генерирани на основата на обществени консултации.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: