Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/13

Oрганизация: Център за развитие на устойчиви общности Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул Парчевич 37Б, ап 4

Партньори:
KUN Center for Equality and Diversity, Норвегия
Асоциация за жените адвокати, България

Име на проект: Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект
Продължителност в месеци: 14
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 145518.73 (EUR)

Описание:

В българското законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи. Застъпническа кампания включва 13 публични консултации по Препоръките с мин. 130 души в страната, профилирани по етнос, професия и религиозна принадлежност; 5 кръгли маси по региони с 200 души от широката общественост /крайни ползватели/, за подписване на Петиция в подкрепа на изработените Препоръки. Ще се разработят обучителни материали, таргетирани към различни професионалисти. 20 минутен филм с реални истории и широка комуникационна кампания, завършваща с национална конференция ще допринесат за упражняване на натиск върху публичните институции.


Резултати:

Проектът имаше за цел да повиши осведомеността относно престъпленията в името на честта, разшири знанията и уменията на специалистите, които работят с потенциални жертви на този нов тип насилие, както и да подготви препоръки за промяна на политиките и законодателството в България по темата.


Пандемичната обстановка през 2020-2021 г. наложи промяна във формата на планираните публични дискусии, кръгли маси и финална конференция и те бяха проведени онлайн. Състояха се 14 публични дискусии с участието на 132 представители от следните целеви групи: адвокати, полицейски служители, представители на ромска и турска общност, учители, здравни медиатори, неправителствени организации от София, Смолян, Търговище, Разлог и Русе.

Обсъжданията продължиха в рамките на 5 кръгли маси с участието на 144 участници от Разлог, Плевен, Смолян, Търговище и Враца. През февруари 2021 г. бе проведена и финална конференция с участието на над 60 човека и експерти от страната и чужбина като говорители. Конференцията бе пряко излъчвана и във Фейсбук. По време на заключителната конференция бе представен и финалният вариант на "Петиция за промени в политиките и законодателството, свързани с насилието в името на честта". Петицията бе подкрепена от 221 човека. На 26.02.2021 г.  Петицията с копие от регистрациите на хората, които са я подкрепили беше изпратена по мейл до Комисията по правните въпроси към Народното събрание, МОН, МП,МВР, МЗ и МТСП. След края на проекта, през април 2021 г.  бе получен отговор от МВР и предстоят разговори за уточняване на последващи съвместни действия.

Повече информация за изработените в рамките на проекта продукти, може да намерите на сайта:  https://www.hra-project.eu/bg/.

Резултатите от проекта бяха представени на информационни срещи в рамките на проект “Municipality4Roma” в общините Сливо поле и Иваново – Област Русе и Община Монтана.

Предстоят разговори с МВР във връзка с получения от тях отговор на предложената от проекта Петиция.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: