Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/44

Oрганизация: Фондация "За Нашите Деца" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1303
ул. Гюешево №21

Име на проект: “България расте с децата си“
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 56889.90 (EUR)

Описание:

Проект „България расте с децата си“ е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Проектът ще изследва една от основните сфери, в които има изявена нужда от подобряване на политиките в публичната сфера, а именно ролята на професионалистите работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Ще бъде проведено изследване доколко специалистите в здравната, образователната и социалната системи имат необходимите знания, умения и компетентности да подкрепят ранното детско развитие в сигурна семейна среда. Изследването ще подпомогне извеждането на препоръки за промени в обществените политики, които ще бъдат насочени към вземащите решения на политическо и институционално ниво чрез застъпнически действия. Проектът ще допринесе за повишаване на общественото разбиране за важността на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Основните целеви групи на проекта ще са както самите професионалисти, така и децата в ранна възраст (0-7 г.) и техните семейства. През проекта ще се цели подобряването на условията за предоставяне на качествени услуги за децата, което в дългосрочен план ще въздейства върху здравните и образователните показатели на децата, ще понижи риска от поведенчески и емоционални проблеми, злоупотреба с вещества, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.


Резултати:

Проектът „България расте с децата си“ изпълни основната си цел да подпомогне вземането на решения, формулиране на публични политики и дебат по политиките за развитие на работната сила в сферата на ранното детство в България и с това проектът допринася за повишаване качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. Чрез осъщественото изследване „България расте с децата си: Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна възраст“ за образованието, професионалното развитие и условията на работа на специалистите, работещи с деца в ранна възраст, проектът изведе препоръки за изграждане на компетентна и мотивирана работна сила. Препоръките се основават на опита и знанието на широк кръг практици от секторите образование, социална закрила и здравеопазване и са подкрепени от експерти в тези сектори.

Проектът даде широка публичност на резултатите от изследването и предизвика професионални дискусии в рамките на три застъпнически срещи със заинтересовани страни и на международната конференция „България расте с децата си: Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна възраст в България“, която привлече водещи европейски учени и български специалисти, както и държавни институции на централно и местно ниво. В публичните форуми изводите и препоръките от изследването бяха потвърдени и подкрепени от специалистите. Тази подкрепа е солидна основа за успешно продължаване на застъпническите дейности, основани на данните от изследването, след приключване на проекта. Проведената кампания за повишаване на обществената чувствителност по въпросите на ранното детско развитие и ролята на специалистите за качеството на услугите в ранна детска възраст повиши информираността на специализирана и неспециализирана аудитория както за основните проблеми, свързани с развитието на работната сила, така и за необходимите действия, които трябва да се предприемат от държавни, общински, академични и други институции.

Въздействието на проекта върху публичната среда и политики за ранно детско развитие не се ограничава във времевата рамка на проекта. Фондация „За Нашите Деца“ продължава активна застъпническа дейност с трите застъпнически позиции за работната сила в секторите образование, социални услуги за деца и здравеопазване. Тези позиции конкретизират препоръки за политики и начертават дългосрочни застъпнически действия за тяхното реализиране в практиката. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: