Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/107

Oрганизация: Сдружение "Ретина България" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1504
ул. "Сан Стефано" 17

Партньори:
Фондация за реформа в местното самоуправление, България
Blindrafélagið, Исландия

Име на проект: Визия за зрение
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 116595.14 (EUR)

Описание:

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като нуждите сред определени групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите. Проектът е пилотен и цели да повиши гражданската осведоменост и тази на публичните институции относно водещите причини за загуба на зрение у нас и възможностите за ограничаването им. Целта е чрез гражданска активност и след провеждане на изследвания да се стимулира информиран дебат, водещ до взаимодействие със заинтересованите страни и изграждане на публично-частно партньорство с цел формулиране на политики, осигуряващи очното и зрително здраве. Сред очакваните резултати са установяването на основните пропуски и несъответствия в съществуващата нормативна уредба, медицински практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве в България, идентифициране на основните нужди на живеещите с нарушено зрение, повишаване на здравната образованост сред засегнатите от загуба на зрение чрез създаване на информационна платформа за тях и чрез провеждане на национална кампания и образователни семинари в различни региони на страната, подготовка и предложение на пакет от мерки за изменения в нормативната уредба, медицински практики и стандарти, социални дейности,целящи предотвратяване на слепотата. Партньорството с гражданска организация с опит в разработване и въвеждане на местни политики (ФРМС) ще доведе до увеличаване на капацитета за работа в общините., а с Исландската Асоциация на Зрително Затруднените ще позволи интегриране на добри международни практики. Очаква се проектът да бъде полезен на публичните институции – национални и местни, ангажирани с очното и зрително здраве, както и на живеещите със зрителни увреждания у нас.


Резултати:

Основната цел на проекта беше да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепотата.
Искахме да постигнем това чрез гражданска активност като проведем изследвания и въз основа на тях стимулираме информиран дебат, който да доведе до взаимодействие между различните заинтересовани страни и предостави възможност за изграждане на публично-частно партньорство с цел формулиране и предложение за въвеждане на политики, осигуряващи очното и зрително здраве в България.

Постигнатите резултати по проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:
- Създадени партньорски взаимоотношения между промотиращите проекта организации и организациите на професионалистите – офталмолози, оптометристи; с центрове за рехабилитация и социална интеграция на хората със зрителни увреждания в страната; с организации от състава на Съюза на слепите в България (ССБ); с Националния център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив; с Технологичния съвет към ССБ; с представители на местните власти; с различни организации на пациенти;
- Създадени продукти по проекта, които ще имат своето по-нататъшно развитие: дигиталната информационна платформа „Портал Зрение“ със справочна информация за хората със зрителни увреждания; данните и изводите от Доклада за състоянието на зрителното здраве в България (публикуван през януари 2020 г); направените публикации по проекта; предоставените становища от специалисти и заинтересовани страни; отправените становища от Сдружение Ретина България и експертния екип в рамките на провеждани обществени консултации по нормативни актове и национални стратегии в периода 2021 -2022; наборът от препоръки за изменение на нормативната уредба, стратегически документи и програми, стандарти и практики в офталмологията, рехабилитацията и приобщаването на хората със зрителни увреждания (публикуван 2022 г.);
- Обучени и ангажирани регионални обучители на хора със зрителни увреждания, в т.ч. здравни медиатори - работещи „на терен“ с уязвими групи, чието сътрудничество и отдаденост са ценни за провеждане на бъдещи инициативи;
- Създадени партньорски отношения с представители на индустрията, подпомогнали осъществяването на проект „Визия за зрение“ и изказали готовността си за подкрепа за последващи действия за постигане на устойчивост на инициативата. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: