Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/30

Oрганизация: Сдружение "Деветашко плато" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. Христо Белчев 3

Партньори:
Friluftsrådenes Landsforbund, Норвегия
Сдружение "Зелениград", България

Име на проект: Активни граждани в селата
Продължителност в месеци: 32
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 104255.50 (EUR)

Описание:

Гражданската култура и мотивация за участие, както и доверието в гражданските организации и в институциите в Бъгария клонят към нива много по-ниски от нужните в едно демократично общество. Тези тенденции са силно изразени в селата, където социалната изолация, липсата на заетост и активни млади хора още повече намалява желанието и възможността за участие във формирането на политики. Липсата на местна нормативна база, регламентираща взаимодействието с гражданите допълва картината и обуславя ниската обществена чувствителност и ангажираност. Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села в 4 български общини и подобряване на механизмите за гражданско участие във формулирането и реализацията на решения за местно развитие. Планираните обучения и информационни срещи ще разширят познанията на гражданите за възможностите и ползите от участието. Създаването на модерни комуникационни канали ще повиши тяхната осведоменост и ще намали влиянието на подвеждащите, често манипулативни новини. Включването на хората от селата в структурирани обществени обсъждания ще им даде възможност да участват във формулирането на местни политики и в реализацията на някои от предложените от тях инициативи. Споделеният опит от Норвегия за работа с местни общности и доброволци ще даде възможност за адаптиране и прилагане на модерни работещи модели в селата, включени в проекта, които впоследствие ще могат да се разпространяват и в другите села в общините. Подобряването на местните нормативни документи в общините ще създаде трайни условия за ефективно участие на гражданите от малките общности във вземането на решения. Проектът е насочен пряко към членовете на двете сдружения - партньори в проекта и жителите на 13 села в общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав – 4500 души. От резултатите ще се ползват и четирите общински администрации и съответно всички граждани на тези общини – 93 000 души. В дъглосрочен план, приложените работещи модели ще се използват и от други местни власти и граждани в България.


Резултати:

Проектът имаше за цел да повиши нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села в 4 български общини и да подобри механизмите за гражданско участие. Той бе насочен към членовете на двете сдружения, жителите на селата и общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. Планираните дейности в логична последователност водеха към насърчаване на мотивацията на местните общности за включване в набелязването и реализацията на проекти и инициативи, свързани със средата на живот и местното развитие и управление.

Реализация: Проведени бяха редица обучения и информационни срещи, които разшириха познанията на гражданите за възможностите и ползите от участието и доброволчеството. Препоръки от сдружението и активни граждани бяха включени в плановете за икономическо развитие на общините (ПИРО) Летница, Севлиево и Ловеч. Създадени бяха комуникационни канали за повишаване на осведомеността и намаляване влиянието на подвеждащите, често манипулативни новини. Гъвкавата реакция на екипа и на Оператора по време на кризата Ковид 19 помогна тези канали да се използват и за предоставяне на актуална, проверена информация за заповеди, наредби и изисквания, свързани с извънредното положение. След отпадане на ограниченията бяха организирани обществени обсъждания в селата, на които местните общности предлагаха идеи и решения. Изпълнени бяха 13 малки проекта - по инициатива и с активното включване на хората от селата. В допълнение, споделеният опит от Норвегия за работа с местни общности и доброволци вдъхнови адаптирането и прилагането на модерни работещи модели в селата, които впоследствие бяха разпространени и в други общини. В края на проекта бяха проведени и 4 срещи с популярни личности по различни теми, които предизвикаха голям интерес сред хората в селата и обогатиха социалния и културен живот.

Устойчивост:
С помощта на проекта се въведоха нестандартни, работещи механизми за ефективно участие на гражданите от малките общности във вземането на решения и в изпълнението на инициативи. Създадените комуникационни канали, малките обекти, реализирани по предложение и с участието на гражданите работят успешно и се поддържат чрез новите доброволчески модели и със съдействието на СДП и СЗ. Събраният опит от партньорите в Норвегия и от прилагането на механизмите в България беше описан в кратък наръчник и разпространен както в двата региона, така и сред местни власти и организации в цялата страна. Очаква се в дългосрочен план приложените работещи модели да се използват и от други местни власти и общности в България. На последното Общо събрание на сдружение Деветашко плато присъстващите членове (над 60 човека) изказаха мнение, че проектът има огромен принос за сплотяването и активизирането на общността. Общото мнение бе, че стартираните инициативи трябва да продължат и след приключването на проектните дейности. Получиха се и 15 нови заявления за членство. Като цяло, проектът има огромно въздействие за активизирането на местните общности в района на Деветашкото плато и на Зелениград, както и за институционалното и организационно израстване на двете сдружение. А партньорството с норвежката организация FL бе изключително полезно и трайно се задълбочи с визитите на българска група в Норвегия и двете обучения, които те проведоха в България.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: