Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/45

Oрганизация: Институт за пазарна икономика Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
бул. Патриарх Евтимий № 10, ет.2

Име на проект: Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги
Продължителност в месеци: 36
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 193541.48 (EUR)

Описание:

Дори и в икономическия подем, бедността и особено крайната бедност в България остават високи - делът на бедните е над 20%, а по анализи на ИПИ крайно бедните са устойчиво около 10%. Основно мерило за успех на социалната политика е доколко трайно намалява крайната бедност и неравенствата, особено тези на възможностите. В България социалните трансфери водят до минимално намаление на неравенствата. Целта на проекта е да предизвика цялостна промяна в социалната политика. Макар наскоро да започна реформа в политиките за хората с увреждания и личната помощ, към момента липсва заявка за фундаментална промяна в социалната сфера и трайни резултати. Проектът включва аналитични усилия, които ще спомогнат за застъпнически дейности за промяна на социалната политика и ще постигнат специфичната цел - осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат. Проектът предвижда да допринесе чрез конкретни предложения за планираното изготвяне на карта на потребностите от социални услуги. Аналитичните дейности включват 7 задълбочени анализa с препоръки и оценка на ефективността и въздействието, а застъпническите - участие в работни групи и комисии в Народното събрания, активна работа с медии, изготвяне на статии и становища, включване на гражданските организации и правителството в дискусии и кръгли маси, анкети и посещения в общини, включване на младежи. Част от проектните усилия са насочени към анализ и формулиране на препоръки. Другата, по-важна част, е насочена към застъпнически усилия, партньорства и натиск за реформи. Очакваните резултати са (1) повишено знание за неравенството във възможностите, ефективността на социалната политика и потребностите на общините от социални услуги; (2) подпомогнати заинтересовани страни; (3) по-качествена социална политика; (4) активизиран и информиран дебат, и консултирани местни власти. Основните целеви групи са политици и публични институции, а крайните ползватели са хора в риск от бедност и роми.


Резултати:

Основната цел на проекта на ИПИ е да повиши знанието и разбирането за бедността и неравенството във възможностите, да оцени ефективността на социалните трансфери и услуги, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът приключи успешно, като количествените показатели са внушителни: изготвени 10 аналитични доклада, 12 становища и позиции, над 140 статии в бюлетина на ИПИ, 10 инфографики, 4 кръгли маси, 2 пресконференции и близо 200 участия в медиите.
Усилията на ИПИ допринесоха за по-доброто разбиване на предизвикателствата пред системата на социална защита в България, като провокираха широка дискусия за промени както по отношение на фокуса и обхвата на социалните трансфери, така и спрямо планирането и финансирането на социалните услуги на местно ниво. Работата на ИПИ допринесе за разширяването на обхвата на месечните социални помощи и помощите за отопление, които са сред най-ефективните социални програми в страната и имат директно отношение към показателите за бедност и неравенство.
Добитата експертиза от екипа на ИПИ, развитите партньорства и взаимоотношения с различни заинтересовани страни, в т.ч. публични институции, граждански организации и НПО, както и добрата работа с медиите допринасят за устойчивостта на резултатите по проекта. Екипът на ИПИ продължава да развива аналитичната си работа по отношение на бедността и социалната политика и да предлагат реформи, в т.ч. да отстоява направените предложени за политики в рамките на проекта. ИПИ продължава да следи внимателно развитието на рамката на социалното подпомагане, както и оформянето на модела на социалните услуги. Това са двете големи политики, които са ключови за резултатите от проекта.
Всички материали по проекта са достъпни на страницата: www.socialchangebg.info
Официална страница на ИПИ: www.ime.bg 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: