Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/360

Oрганизация: Център за независим живот Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
Екзарх Йосиф 60

Партньори:
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Философски факултет, България
Алфа Рисърч ООД, България
Фондация "Равностойно партньорство", България

Име на проект: Включеност и увреждания
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 134900.00 (EUR)

Описание:

Политиките по уврежданията в България се правят конюнктурно и популистки без анализи и изследвания на тяхната ефективност и ефикасност и далеч от принципите и ценностите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 година. Проектът „Включеност и увреждания“ цели да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики. Чрез изработването на поредица от анализи ще бъде показана необходимостта от дълбоки реформи в социалната сфера, които ще бъдат основа за вземане на решения, формулиране на обществени политики и провеждане на дебат по степента на включеност на хората с увреждания в обществото. Съвкупността от дейности – социологическо проучване, анализ на емпирични данни, публикуване на доклади, публични събития, срещи с политици и общественици – е насочена към промяна на нагласите и постигане на обществен консенсус за реформи в политиките по уврежданията. В хода на работата ще бъде изработен индекс за включеност на хората с увреждания, който ще бъде тестван и прилаган систематично в бъдеще, така че проектът ще има и своята устойчивост и след двете години на планирани дейности. Като допълнителен ефект от изпълнението на проекта ще бъде създаването на една научно-изследователска общност, снабдена с инструментариум за наблюдение на политиките по уврежданията, насочени към социално включване на хората с увреждания. Проектът е съвместно усилие на коалиция от две неправителствени организации на хора с увреждания, Софийския университет и частна социологическа агенция. Тази организационна архитектура – сама по себе си – е пример за начина, по който би следвало да се работи в сферата на уврежданията, съчетавайки интересите на хората с увреждания, научния потенциал на академичната общност и предприемаческия дух на бизнеса.


Резултати:

Проектът „Включеност и увреждания“ целеше да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики. Чрез изработването на поредица от анализи беше показана необходимостта от дълбоки реформи в социалната сфера, които ще бъдат основа за вземане на решения, формулиране на обществени политики и провеждане на дебат по степента на включеност на хората с увреждания в обществото.
Сложната политическа и епидемиологична обстановка накара екипа на проекта да търси различни и иновативни форми на комуникация с целевите групи и всички заинтересовани страни. Така „новата реалност“ на онлайн срещи ни позволи да комуникираме с обществото всички проектни дейности, включително да проведем поредица от срещи с кандидат депутати и различни политици.
В крайна сметка чрез съвкупността от дейности – социологическо проучване, анализ на емпирични данни, публикуване на доклади, публични събития, срещи с политици и общественици – насочихме усилията си към промяна на нагласите и постигане на обществен консенсус за реформи в политиките по уврежданията. В хода на работата беше изработен индекс за включеност на хората с увреждания, който беше тестван на практика.
След приключването на проекта има изработена методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която ще бъде систематично ползвана в бъдеще, така че проектът ще има устойчивост и след двете години на планирани дейности.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: