Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/62

Oрганизация: Фондация Подслон за човечеството

Име на проект: Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 92993.35 (EUR)

Описание:

Резултатите от преброяването през 2011 г. показват, че в близо 85 000 жилища с над 395 хил. обитатели, предимно роми, живеят по трима и повече човека в една стая. Над 200 000 жилища в страната (предимно ромски) са без правен статут. Проблемът с лошите жилищни условия и незаконните жилища в ромските квартали вече няколко десетилетия се неглижира и публичните администрации не провеждат адекватна жилищна политика на общинско и национално ниво. Целта на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Очакванията са проектът да направи задълбочено изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен и Търговище и да инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на адекватни общински жилищни политики, програми и наредби. Опитът ще бъде споделен с НСОРБ и всички общини и ще стане основа за препоръки за подобряване на националната жилищна политика. Проектът ще допринесе за ясно формулиране на жилищните нужди на ромите в Сливен и Търговище въз основа на представително изследване с цялостен аналитичен доклад и проучване на действащите общински жилищни политики. На кръгли маси със заинтересовани страни ще бъдат публично обсъждани визията, целите и мерките за подобряване на жилищните условия. Няколко местни организации ще бъдат обучени да работят за застъпничество по жилищни въпроси пред администрацията. Докладът с препоръките ще бъде представен на Национален жилищен форум за да инициира диалог с държавните институции и промяна в националната жилищна политика. Основните целеви групи по проекта ще бъдат публични институции (на национално и местно ниво), както и местни граждански организации. Крайните бенефициенти ще бъдат ромски домакинства от цялата страна, в частност от кв.„Надежда“ и с. Тополчане, община Сливен, кв. “Малчо Малчев” и село Голямо Ново, община Търговище.


Резултати:

Целта на проекта бе да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Беше направено заълбочено социологическо изследване на жилищните нужди чрез теренно анкетиране в 4 оᬬ¬¬щности с концентрация на бедност в двата пилотни региона – Търговище и Сливен, както и преглед на действащите политики и практики в община Търговище и община Сливен. Въз основа на тези проучвания беше иницииран дебат в рамките на 4 кръгли маси с обществените институции и други заинтересовани страни за обсъждане на идентифицираните проблеми и възможните решения на местно ниво. Успоредно с това бяха анализирани и стратегиите и нормативните документи, действащи на национално равнище и съответните препоръки за подобряването им бяха адресирани до националните институции. Всички изводи и предложения бяха представени и диксутирани на Националната конференция „Политики за подбряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“, която се проведе 14 април, 2022 г. в хибриден формат ( наживо и онлайн) и привлече близо 120 участници.
Основните резултати от проекта бяха обобщени в доклада „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване“, който беше разпространен до средни и големи общини в страната, областни администрации, граждански организации, други институции.
Целенасочените ни действия в рамките на проекта допринесоха за нов прочит на жилищните политки и практики от страна на общините и държавните органи и осмисляне на някои от предложените промени и решения: от страна на МРРБ бе инициирана промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношение статута на неформалните квартали; идентифициран бе пропуск в българското законодателство относно жилищното настаняване, което не е включено в „Закона за социалните услуги“ като услуга от общ икономически интерес; използването на фонда от необитавани жилища за целите на социалното жилищно настаняване вече се обсъжда от държавните институции като възможност за подсигуряване настаняването на нуждаещи се, в случая – на бежанци от войната в Украйна.
Благодарение на разнообразната ни комуникационна кампания и активно ползване на социални мрежи и други информационни канали, темите за жилищните условия и жилищните мерки в България достигнаха до широка аудитория и все повече се осъзнават като важни за цялото общество.

Повече информация може да се намери на ФБ страницата на проекта Жилищни политики в България, както и на уебсайта на Хабитат България https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/ 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: