Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/109

Oрганизация: Фондация "РискМонитор" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1124
Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №56, ет. 2, ап. 4

Партньори:
Нов български университет, България

Име на проект: Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики
Продължителност в месеци: 36
Регион за планиране: Югозападен
Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 167800.00 (EUR)

Описание:

В настоящия си вид комплексът национални политики за сигурност на България е далеч отвъд действителните проблеми на българското общество и граждани. Основна цел на проекта е да помогне за реформа на политиките за сигурност и настройване на отговорните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Промяната ще доведе до по-просветена, рационална и ефективна работа с рискови фактори, а оттам и до хуманизация и социализация на политиките за сигурност. Преориентацията трябва 1/ да ги изнесе от границите на институционално капсулиране, 2/ да не бъдат ексклузивна територия на партийни щабове с цел акумулиране на популистки вот, 3/ да се отворят към максимално широко гражданско участие, 4/ да бъдат обект на постоянно провеждан публичен дебат, 5/ да се доближат до реалния живот и всекидневие на гражданите и 6/ да заемат естествено, а не чрез сензации място в медийния свят. Проектът ще допринесе за постигане на тази промяна в три етапа като 1/ мониторинг на настоящите политики и основни дефицити по редукция на рискове, 2/ развитие и застъпничество за съвременна матрица на анализ, оценка и работа с рискове за сигурността, 3/ изграждане на цялостна съвременна концепция за сигурност, 4/ провеждане на кампания по приемането й в политически и конкретно парламентарни среди, 5/ обучения. Нов тип концепция за сигурност ще засегне широки обществени кръгове, тъй като политиките за сигурност са потенциално адресирани към всеки. Преките ползватели на продуктите на проекта са политически и правителствени среди, граждански организации и медии.


Резултати:

Проектът имаше за цел да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. Инициативата следваше да доведе до по-просветена, рационална и ефективна работа с рискови фактори, до намаляване на реактивни и репресивни политики за сметка на превенция, а оттам и меки (soft) подходи, т.е. до хуманизация и социализация на политиките за сигурност.
Проектът постигаше това на няколко етапа и чрез различни видове дейности – мониторинг на настоящите политики за сигурност, застъпничество и осъвременяване на схващането за риск и управлението на риска, изграждане на матрица за риск, както и на изцяло нова концепция за национална сигурност, дискусии и обучителни модули.

Устойчивостта на проекта се гарантира от същността на изследванията, които бяха проведени в рамките на инициативата. Матрицата за оценка на риска, както и Стратегическата концепция преобръщат представите за риск и създават основата за едно модерно схващане на риска и неговото управление. Дейностите бяха съпроводени от сериозно застъпничество в полза на реформи, но най-вече по отношение модерното концептуализиране на понятието риск и инкорпорирането му в различни стратегически документи.
Обучителният компонент дава също гаранция за устойчивост, тъй като полага основите за разработване на бъдещи курсове по рискова проблематика. Сборникът с материали (рийдър), качен на страницата на НБУ, е траен източник на информация що се отнася до рисковата социология и рисковата парадигма. Уебсайтът (www.securityrisks.eu/) също сам по себе си е траен ресурс по проблемите на проекта.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: