Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/74

Oрганизация: Фондация "Програма достъп до информация" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1142
бул. "Васил Левски" 76, ет. 3, ап. 3

Име на проект: Форум "Достъп до информация"
Продължителност в месеци: 36
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 179507.40 (EUR)

Описание:

Упражняването на правата, участие в обсъждания и граждански контрол за работата на органите на власт започват с достъпа до документи, създавани от публичните институции. Достъпът до информация е условие за упражняване на другите човешки права. Приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през 2000 и борбата за неговото прилагане продължава. Междувременно международните стандарти и инициативи в тази област се развиват. През 2015 Общото събрание на ООН прие дневния ред за устойчиво развитие 2030 и неговите 17 цели. Подцел на цел 16 е осигуряване на достъп до информация чрез приемане на законодателство и неговото прилагане. В момента се разработват по-конкретни индикатори за постигане на цел 16.10. ЗДОИ не въведе орган по наблюдение и контрол на прилагането му. Необходимостта от такъв орган непрекъснато се доказва. България не предприема стъпки за подписването и ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа. Подготовката на докладите по изпълнението на целите за устойчиво развитие също ще изисква координационен орган. От друга страна Програма Достъп до информация, неправителствена организация с 22 годишен опит по прилагането на ЗДОИ, подготвя годишни доклади по прилагането на закона. Настоящият проект цели да създаде среда за обсъждане на проблемите по прилагането на ЗДОИ, което да подпомогне държавните органи на национално и местно ниво в постигането на международните стандарти в областта на достъпа до информация. Форум "Достъп до информация ще е полезен и за администрацията, и за заявителите от различни групи – граждански организации и граждани, осигурявайки място за дебат, изследвания, модели и тяхното споделяне в национални и международни мрежи.


Резултати:

Основната цел на проекта е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции чрез постоянно и широко обсъждане на стандартите в областта на достъпа до информация.
Екипът на ПДИ участва в обществения дебат по нормативни актове и национални политики, свързани с прозрачността и достъпа до информация.
Екипът на ПДИ проведе три годишни мониторинга на активната прозрачност на 265 общини и на 300 централни органа на власт и техните териториални подразделения;
На основата на наблюдението по 115 индикатора се формират рейтинги на активната прозрачност на институциите.
Екипът на ПДИ анализира развитието в законодателството, практиките, съдебната практика и формулира препоръки към законодателя и изпълнителната власт в годишни доклади за състоянието на достъпа до информация.
Екипът на ПДИ организира 4 церемонии, посветени на Международния ден на правото да знам/Международен ден на всеобщото право на достъп до информация.
Екипът на ПДИ организира и проведе 27 информационни срещи в областните градове в България.
Екипът на ПДИ организира и проведе международна конференция „Достъп до информация – постижения и предизвикателства“.
За по-широко отразяване на резултатите от изпълнението на проекта беше създадена и поддържана специална интернет страница: https://atiforum.net/.
Пандемията от КОВИД-19 принуди организацията да се справи с предизвикателствата на ограниченията и да проведе повечето от публичните събития чрез платформата ZOOM. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: