Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи
14/07/2019
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 15 септември 2019 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню „Конкурс по схема за малки инициативи“, секция „Конкурси“.

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП“ и попълнят исканата информация. Регистрациите в ЕСПУП, направени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, са валидни и за конкурса по Схемата за малки инициативи.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: