Аналитични доклади относно характеристиките и степента на включеност на хората с увреждания в обществото
13/11/2022
Сподели:
Докладите са създадени в рамките на проекта „Включеност и увреждания“ на Център за независим живот в партньорство със Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Философски факултет, Алфа Рисърч ООД, Фондация "Равностойно партньорство".

Аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България


Докладът от първото по рода си широкообхватно представително проучване за България сред хора с траен физически или психически проблем в активна възраст между 18 и 64 г. цели да очертае социално-демографския профил на тази група хора. Ключовите характеристики, които описват целевата група, очертават контекстуалната рамка, в която са поставени техните нагласи, възможности и ограничения за пълноценно включване в социалната среда, в която живеят.


Вижте още:


Aналитичен доклад материална обезпеченост на средата към нуждите на хората с увреждания и достъп до публични услуги


Aналитичен доклад упражняване на права


Аналитичен доклад социално участие на хората с увреждания


Методологически доклад от национално представително проучване на социалната включеност на хората с увреждания в България


Докладите са създадени в рамките на проекта „Включеност и увреждания“ на Център за независим живот в партньорство със Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Философски факултет, Алфа Рисърч ООД, Фондация "Равностойно партньорство".


Проектът „Включеност и увреждания“ целеше да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики. Чрез изработването на поредица от анализи беше показана необходимостта от дълбоки реформи в социалната сфера, които ще бъдат основа за вземане на решения, формулиране на обществени политики и провеждане на дебат по степента на включеност на хората с увреждания в обществото.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: