Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
16/11/2022
Сподели:
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионален координатор за област Бургас“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..

 

Предметът на процедурата включва изработване на регионална застъпническа карта, изпълне-ние на план за действие на регионално ниво, участие в координационни срещи и дейности за осигуряване на публичност, съгласно Работно задание – Приложение №1 към Договор.

Прогнозна стойност на процедурата в лева – обща прогнозна стойност на процедурата е в раз-мер на 6 258,66 лв.

Място за изпълнение на услугите: В Р. България, област Бургас.

Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта.

Срокът за получаване на офертите е 02.12.2022 г. 17:00 часа.

Финансирането на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Проект: „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

Пълен текст на публичната обява можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук и от страницата на възложителя – https://npo.bg/ 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: