Фондация "Заслушай се" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
04/05/2022
Сподели:
Фондация "Заслушай се" с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции.“

 

Предметът на процедурата включва услуги по организиране на семинари и обучение в т.ч. логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за определен минимален брой участници, които ще се провеждат при условията описани в Техническата спецификация.


Прогнозна стойност на процедурата в лева – обща погнозна стойност на поръчката е в размер на 28 946.28 лв. с ДДС или 26 556.22 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции:


1. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 - до 3 588.68 лв. без ДДС или 3 911,66 лв. с ДДС;


2. Прогнозна стойност на обособена позиция №2 - до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;


3. Прогнозна стойност на обособена позиция №3 - до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;


4. Прогнозна стойност на обособена позиция №4 - до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;


5. Прогнозна стойност на обособена позиция №5 - до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС.


Място за изпълнение на услугите: В РБългария, съгласно посоченото за всяка обособена позиция.

 

Критерии за оценка: най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 13.05.2022 г. 17:00 часа.


Финансиране на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Проект: „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“.


Пълен текст на публичната обява можете да изтеглите оттук


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на възложителя – www.deaf.bg/tenders/activecitizens

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: