Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
14/01/2022
Сподели:
Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет „Подготовка и продукция на Омнибус на приемането – колекция от 5 късометражни креативни видеа, обединени от обща концепция“ по проект „Креативната комуникация в подкрепа на правата на човека”, ACF/739, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Предметът на процедурата включва 5 обособени позиции за създаване (вкл. планиране на продукция, заснемане, монтаж и постпродукция) на “Омнибус на приемането” – колекция от 5 (пет) късометражни креативни видеа, обединени от обща концепция, и режисирани от 5 български режисьори.


Прогнозна стойност в лева: 11,734.98 лв. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 0.98 стотинки) с включен ДДС, за всяка отделна обособена позиция (едно видео).


Място за изпълнение на услугата: цялата страна.


Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Срокът за получаване на офертите е 14.02.2022 г., 17:30 ч.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на възложителя - https://fineacts.co/creative-comms

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: