Още 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
05/02/2021
Сподели:
Процесът по договориране по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България е на финалната си права. В рамките на сесията, която завърши на 10 септември 2020 г., бяха подадени 128 проектни предложения, а 125 от тях достигнаха до качествена оценка. До момента са сключени договори с 25 от предложените за финансиране 26 организации.

 

По Тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха одобрени за финансиране девет проекта. Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с община Хасково предвижда в рамките на проекта да се разработи Програма за граждански бюджети – универсален инструмент, който бързо и адекватно да отговаря на специфичните нужди на гражданите от общината. По-активното ангажиране на гражданите в изборния процес и подобряване на участието им при вземане на решения по обществени политики чрез предоставяне на обективна информация относно купуването на гласове и степента, в която то влияе на изборните резултати е фокус в проекта на фондация Антикорупционен фонд.


Проекти, пряко свързани с преодоляване на негативните ефекти от Ковид-19 ще изпълняват Сдружение "Институт за социални изследвания и политики" и Националната пациентска организация.


Останалите организации, които ще работят по Тематичен приоритет 1 са сдружение "Екомисия 21 век", Българската асоциация за персонализирана медицина, фондация "Приложни изследвания и комуникации" и сдружение "Обществен съвет по образование - Алтернативна Монтана“. Предстои подписване на договор с организацията Май Сенчъри.


Пет са договорираните проекти по Тематичен приоритет 2 „Подкрепа за правата на човека“. Проектът на сдружение „Дете и пространство“ е насочен към деца на лица, лишени от свобода, които прекарват продължителен период от детството си без родител – един високо рисков фактор за развитието им. Сдружение Пробудник пък фокусира вниманието си върху правото на образование и недискриминация по отношение на децата и учениците от етнически малцинства, които допълнително страдат по време на пандемията.


Защита на правата на човека по време на пандемията е фокусът на проекта на Български адвокати за правата на човека. Проекти в този тематичен приоритет ще изпълняват още Фондация за достъп до права ФАР и сдружение „Здраве без граници“.


По Тематичен приоритет 3 „Овластяване на уязвими групи“ са подкрепени три проекта. Фондация АДРА – България си поставя за цел ромските здравни медиатори в област Пазарджик да инициират и съдействат за извършване на системен ранен скрининг на ромското население за превенция на социално значими заболявания. Целта на проекта на Сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” е да съдейства за овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за формиране на умения за преодоляване на последствията от пандемията. Фондация Синергиа пък планира да осигури на хората със зрителни увреждания по-добър достъп до точна и навременна информация за актуалните събития

Фондация "Х&Д Джендър Перспективи" - Хасково е организацията, изпълняваща проект по Тематичен приоритет 4 „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“. С пилотното прилагане на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, организацията планира да установи сътрудничество между всички институции и организации на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа за жертви на домашно насилие.


Чрез своя проект "Активни жители за чисто и красиво село Бенковски" сдружение Младежки приоритети ще активизира гражданите и местната общност да се пребори с проблема със замърсяването на околната среда, който значително се е увеличил след като, поради извънредната епидемична обстановка, много жители се завръщат в населеното място и за съжаление оказват негативен ефект върху природата му. Проектът се осъществява в рамките на Тематичен приоритет 5 „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“.


По Тематичен приоритет 6 „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ са финансирани осем проекта. По един от тях Национална мрежа за децата цели да повиши своя капацитет за развитие на индивидуалното дарителство за по-добри детски политики. Чрез друг проект Български дарителски форум адресира един от основните проблеми пред гражданския сектор - финансовата устойчивост - и планира да задълбочи експертизата си по отношение на дарителските услуги, които предоставя на корпоративни и индивидуални дарители.


Проектът на Институт за развитие на публичната среда цели надграждане капацитета на организацията за постигане на институционалната ѝ мисия и въвеждане на нови стандарти и инструменти за по-успешно представяне на цялостната дейност на ИРПС чрез използването на интернет пространството като проактивна възможност за комуникация.


Останалите пет проекта по този приоритет се изпълняват от: Фондация за децата в риск по света, Културна фондация А25, Сдружение Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива, Българска Хънтингтън Асоциация и Сдружение "Асоциация НАЯ".

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: