График на уебинарите, организирани от Оператора на Фонда
27/10/2018
Сподели:
В периода 6 ноември – 11 декември 2018 г., Операторът на Фонд Активни граждани организира уебинари по теми, свързани с приоритетите на Фонда и подготовката и подаването на проектни предложения. Уебинарите са предназначени за представители на граждански организации, които се интересуват от подготовка и подаване на проектно предложение по Фонда или биха желали да разширят познанията си по някоя от предложените теми.

 

График на уебинарите:

 

 

Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България

 

12 ноември 2019 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е насочен към лицата, участващи в изготвянето на бюджета на проект. От представянето ще се запознаете с бюджетната матрица във връзка с изготвянето на предложение за проект по Фонд Активни граждани България; бюджетните ограничения; указанията за попълване бюджет на проект; изискванията за допустимост на разходите –общи, специфични за бюджетни категории преки разходи и за непреките разходи във връзка с разработването на бюджет; финансовите условия за предоставяне на безвъзмездна помощ.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Велико Шербанов. Велико е финансов директор на Институт Отворено общество – София с над 25 години опит при финансиране и отчитане на схеми за подкрепа на ЮЛНЦ. Той е Финансов мениджър на Фонд Активни граждани България и е изпълнявал същата функция по предходната Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

 


Всичко, което е необходимо да знаете за Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) и подаването на проектно предложение

 

19 ноември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Какво представлява Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)? Как да се регистрираме в нея? Как да управляваме профила на организацията ни в системата? Какво трябва да знаем за попълването и подаването на проектно предложение? И не на последно място – как протича комуникацията ни с Оператора през ЕСПУП? Целта на уебинара е кандидатите, които възнамеряват да участват в конкурсите на Фонд Активни граждани България, да се запознаят не само технически, но и съдържателно с възможностите на ЕСПУП и с изискванията за успешно попълване и подаване на проектно предложение.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещи: Милен Минчев и Елица Маркова. Милен е експертът по комуникации на Фонд Активни граждани, а Елица е Програмен мениджър на Фонда. И двамата имат общо двайсет годишен опит от работа в гражданския сектор и очакват с нетърпение срещите с Вас на живо или чрез участие в предложения уебинар по темата.

 


Планиране и управление на правозащитни проекти

 

20 ноември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е предназначен за служители и активисти на организации с нестопанска цел, чиито предмет на дейност е свързан със защита на основните права на човека и които подготвят проектни предложения по първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани. Участниците ще научат какви са условията на действие на Фонд Активни граждани и ще бъдат запознати с особеностите на планиране и управление на проекти в областта на защита на основните права на човека. По-специално ще бъдат представени и обсъдени следните теми: описание на проблема и оценка на нуждите при правозащитни проекти; планиране на изследвания за установяване и документиране на нарушения на основните човешки права; планиране на изследвания за оценка на степента на съответствие на националното законодателство с международно-правните стандарти за защита на основните човешки права; използване на количествени и качествени социологически методи в работата на правозащитните организации; планиране, управление и отчитане на програми за предоставяне на правна помощ на лица в уязвимо положение.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Д-р Иванка Иванова. Иванка е Директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на българската съдебна система. Доктор по социология (2016 г.) и магистър по право (1996 г.) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".


Медийна среда и медийна грамотност в България

 

22 ноември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът предлага въведение в проблемите на медийната среда и медийната грамотност в България. Той ще бъде насочен към НПО, които развиват дейности в тези области, включително по-малки или нови организации, които имат интереси свързани с тази тематика. В рамките на уебинара ще бъдат обсъдени актуални проблеми на медийната среда в България, медийната грамотност, ролята на гражданските организации и гражданското образование, насърчаването на етични стандарти, връзката с процесите в Европа и света, възможните решения на тези проблеми от гледна точка на гражданските организации.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Марин Лесенски. Марин е Програмен директор „Европейски политики“ в Институт Отворено общество – София, с 20 годишен опит в гражданския сектор. Сред последните му публикации е „Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум“, ИОО-София, 2018 г. https://osis.bg/?p=118


Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак 

 

27 ноември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е предназначен за НПО, които работят за повишаване на равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата към работата в тази сфера, свързани с отхвърлянето на ратификацията на Истанбулската конвенция от сегашното правителство и навлизането на анти-джендър идеологията у нас като част от общо-европейската вълна на популизъм. Участниците ще получат информация за възможните подходи в работата за повишаване на обществената чувствителност към проблема насилие, основано на пола: използването на изследвания, застъпничество и стратегическа комуникация. 

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Моника Писанкънева. Моника има 20 годишен опит в сферата на развитие на гражданското общество като проектен мениджър и активист за правата на жените и ЛГБТИ.  В екипа на ФРГИ работи от 2009 г., а в момента е Програмен директор.


Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики

 

28 ноември, 2018 г. 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът предлага кратко въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики. Насочено е към НПО, които искат да използват данни, за да аргументират своите проектни предложения при търсене на финансиране, да проследяват резултатите от своята дейност и да оценяват политиките, провеждани от държавата и местната власт. По време на уебинара участниците ще научат какво са отворените и големите данни, къде могат да бъдат намерени, как се събират и обработват и с какво могат да бъдат полезни. Целта е желаещите да подобрят своите възможности за използване на данни да могат да се ориентират в съществуващите източници и начини за обработка. Предназначено е основно за начинаещи или за хора, които мислят по-скоро да възлагат на други анализа на данни, отколкото да го правят сами.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

Водещ: Боян Захариев. Боян е икономист и социолог с повече от 15 годишен опит в планирането, провеждането и оценката на политики и проекти, насочени към уязвими групи в обществото. Тази дейност е свързана с работа с данни, понякога с много големи и трудни за набавяне и обработка данни. В момента работи в Институт Отворено общество – София, където основната част от работата му е свързана познайте с какво…? Точно така!


Овластяване на уязвими групи

 

29 ноември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е предназначен за НПО, които работят с уязвими групи и си поставят за цел подобряване на достъпа им до процеси и механизми за вземане на решения, свързани с тях самите. Участниците ще се запознаят с използваната от Фонда дефиниция за уязвими групи, както и с ефективни подходи за овластяване и себеовластяване на представителите на уязвими групи. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани със социалния климат и отношението към уязвими групи, като например: антициганизъм, хомофобия, ксенофобия и др., както и стратегии и подходи за работа в този климат, вкл. икономическо овластяване, образователно включване и застъпничество за нуждите на уязвими групи с тяхното активно участие. 

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Моника Писанкънева. Моника има 20 годишен опит в сферата на развитие на гражданското общество като проектен мениджър и активист за правата на жените и ЛГБТИ.  В екипа на ФРГИ работи от 2009 г., а в момента е Програмен директор.


Планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура

 

4 декември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е предназначен за служители и активисти на организации с нестопанска цел, чиито предмет на дейност е свързан с гражданско образование, насърчаване на участието на граждани в процеса на вземане на решения на централно и местно ниво или мониторинг на публични политики и които подготвят проектни предложения по първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани.

 

От уебинара участниците ще научат какви са условията на действие на Фонд Активни граждани и ще бъдат запознати с особеностите на планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура. По-специално ще бъдат представени и обсъдени следните теми: динамика на обществените нагласи към основните демократични ценности; планиране и оценка на нуждите при проекти за насърчаване на демократичната култура; използване на количествени и качествени социологически методи при мониториг и оценка на ефективността на публични политики; често срещани проблеми при партньорствата с органи на централна или местна власт.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Д-р Иванка Иванова. Иванка е Директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на българската съдебна система. Доктор по социология (2016 г.) и магистър по право (1996 г.) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".


Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации

 

6 декември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът е насочен към организации, които имат специфичен опит както в дейности за изграждане на организационен капацитет или програмна експертиза, която биха искали да предадат като знания и умения на други организации, така и към организации, които имат интерес от повишаване на собствения си капацитет и подобряване на организационното им и програмно функциониране. Ще бъдат обсъдени някои от проблемите на екосистемата на гражданския сектор по отношение на вътрешната и външна среда на функциониране на организациите и сектора, а именно – отчетност и прозрачност, включително представяне на резултатите от работата на организациите пред гражданите, създаване и прилагане на ефективни системи за управление на организациите, диверсифициране на източниците на финансиране и набиране на средства, изграждане на секторни и междусекторни партньорства, възможности за съвместни или индивидуални усилия за подобряване на средата на функциониране на гражданските организации.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Илияна Николова. Илияна е дипломиран магистър по история, има и специализация по управление от НБУ и развитие от Дивелъпмънт скул, Великобритания. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и управление на проекти в области като: развитие на общности, гражданско участие, дарителски нагласи и практики, мобилизиране на местни ресурси, развитие на организационни и човешки ресурси. От 1997 е тясно свързана с неправителствения сектор и е работила за различни български и чужди организации като Чарити Ноу Хау, Хелп Ейдж, Алавида, ЮНИФЕМ, Фондация ЖАР и др. Познава гражданския сектор не само в България, но и в страните от Централна и Източна Европа. Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.


Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени

 

11 декември 2018 г., 11:00 – 11:45 ч.

 

Уебинарът предлага въведение в проблемите на опазване на околната среда и климатичните промени в България и ролята на гражданите. Той е насочен към НПО, които развиват дейности в тези области, включително по-малки или нови организации, които имат интереси свързани с тази тематика.

 

За да вземете участие в уебинара, попълнете следната регистрационна форма.

 

Водещ: Марин Лесенски. Марин е Програмен директор „Европейски политики“ в Институт Отворено общество – София, с 20 годишен опит в гражданския сектор.Сред последните му публикации е бъдещето на енергийните и климатични политики на ЕС („The Beginnings of a Beautiful Friendship? The EU’s Energy and Climate Policies“, in “Exploring EU coalitions”, Josef Janning (ed.), ECFR-Berlin, 2017, https://www.ecfr.eu/publications/summary/exploring_eu_coalitions_7230#climate )


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: