Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България
23/10/2018
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню „Първи конкурс за стратегически проекти“, секция „Конкурси“.

Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г., 17:00 ч.

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП“ и попълнят исканата информация.

Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29 октомври - 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробен график за тях можете да намерите тук.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: