Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
03/01/2020
Сподели:
Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Предоставяне по обособени позиции на логистична подкрепа, хотелско настаняване, кетъринг услуги, пътен превоз на участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проекти, изпълнявани от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 33640,28 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и четиридесет лева и двадесет и осем ст.) с ДДС.


Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 9779,15 лв. (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и петнадесет ст.) с ДДС.


Място за изпълнение на услугата: България


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 10 януари 2020 г., 17.30 часа.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя - http://www.bcnl.org.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: