Новини
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към своите стипендианти
16/09/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности през 2018/2019 академична година, изпълнявана от ТСА, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата.


Приключи първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи
15/09/2019
119 проектни предложения бяха подадени в рамките на първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 15 септември 2019 г.


Изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи
30/08/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България обръща внимание, че днес в 17:00 ч. изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи. Съгласно Насоките за кандидатстване "разглеждането на въпроси ще бъде преустановявано 10 работни дни преди обявения от Оператора краен срок на конкурса по съответната сесия за подаване на проекти и/или чрез съобщение на сайта на Фонда".


Резултати от Първия конкурс за стратегически проекти по Фонд Активни граждани България
30/07/2019
Операторът на Фонд Активни граждани одобри за финансиране препоръчаните от Комисията за избор на стратегически проекти (КИСП) проектни предложения, подадени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонда. От подадените общо 364 проектни предложения бяха одобрени 64 проекта, както и 14 резерви.


Два месеца до края на първата сесия на Схемата за малки инициативи
14/07/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 15 септември 2019 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

|<<  | Стр 1 от 10 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: