Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/146

Oрганизация: Асоциация на парковете в България Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 1

Партньори:
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България

Име на проект: Информирано гражданско участие в полза на природата
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 159500.00 (EUR)

Описание:

Активни граждани и групи от цялата страна търсят съдействието на двете организации - партньори в проекта по различни екологични проблеми. Организациите разполагат с експертен капацитет, но не и с финансов ресурс, който да им позволи да инвестират човешки ресурс в помощ на всички потърсили ги граждани. Информирането, изграждането на познания и капацитет сред активни мести групи и отделни граждани е пътят към постигане на активно гражданско общество, способно да защитава интересите и правата си, включително за чиста околна среда и опазена природа. Основна цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост и капацитет за защита на интересите на гражданите за чиста околна среда и опазена природа и да им предостави възможност за пряко участие в местното самоуправление.Проектът ще подпомогне активни граждани и групи за ефективно прилагане на свързаните с опазване на околната среда и устройството на територията местни политики. Основен акцент е поставен върху прилагането на следните закони: ЗУТ, ЗУЧК, АПК, ЗДОИ, Законът за пряко участие на гражданите, ЗООС, ЗБР. Ще се повиши гражданската осведоменост и капацитет на активни граждани и граждански групи от 28-те области в страната чрез провеждане на 36 обучения. Местните активисти ще се запознаят със стъпките за водене на успешна кампания и актуализирания Наръчник за прилагане на 7 закона на местно равнище.Експертно и юридически ще се помогне на 10 местни инициативи в сферата на околната среда чрез съдействие за планиране и водене на кампаниите, експертни становища, писма и жалби, юридическа помощ. Ще се изготви общинска Наредба за участие на гражданите при вземане на решения на местно ниво и ще се направи опит за приемането й в поне една община.От проекта ще се възползват граждански активисти и организации от 28 области на страната и и 10 местни общности, включително широката общественост.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: