Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/146

Oрганизация: Асоциация на парковете в България Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 1

Партньори:
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България

Име на проект: Информирано гражданско участие в полза на природата
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 159500.00 (EUR)

Описание:

Активни граждани и групи от цялата страна търсят съдействието на двете организации - партньори в проекта по различни екологични проблеми. Организациите разполагат с експертен капацитет, но не и с финансов ресурс, който да им позволи да инвестират човешки ресурс в помощ на всички потърсили ги граждани. Информирането, изграждането на познания и капацитет сред активни мести групи и отделни граждани е пътят към постигане на активно гражданско общество, способно да защитава интересите и правата си, включително за чиста околна среда и опазена природа. Основна цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост и капацитет за защита на интересите на гражданите за чиста околна среда и опазена природа и да им предостави възможност за пряко участие в местното самоуправление.Проектът ще подпомогне активни граждани и групи за ефективно прилагане на свързаните с опазване на околната среда и устройството на територията местни политики. Основен акцент е поставен върху прилагането на следните закони: ЗУТ, ЗУЧК, АПК, ЗДОИ, Законът за пряко участие на гражданите, ЗООС, ЗБР. Ще се повиши гражданската осведоменост и капацитет на активни граждани и граждански групи от 28-те области в страната чрез провеждане на 36 обучения. Местните активисти ще се запознаят със стъпките за водене на успешна кампания и актуализирания Наръчник за прилагане на 7 закона на местно равнище.Експертно и юридически ще се помогне на 10 местни инициативи в сферата на околната среда чрез съдействие за планиране и водене на кампаниите, експертни становища, писма и жалби, юридическа помощ. Ще се изготви общинска Наредба за участие на гражданите при вземане на решения на местно ниво и ще се направи опит за приемането й в поне една община.От проекта ще се възползват граждански активисти и организации от 28 области на страната и и 10 местни общности, включително широката общественост.


Резултати:

Проектът имаше за цел да подпомогне граждани и граждански групи, които са засегнати от неефективното прилагане на законодателството свързано с опазване на околната среда, като подобри възможностите за прякото им включване и участие. Друга наша цел беше да повишим тяхната осведоменост и капацитет.

Предвидено беше да бъдат проведени 36 обучения във всички области на страната, да бъде изготвен Наръчник за зелено застъпничество, експертно и юридически да бъдат подпомогнати 10 местни инициативи в сферата на околната среда, да бъде изготвена Наредба за участие на гражданите при вземане на решения на местно ниво и да бъдат проведени 5 кампании с фондонабърателен характер за подкрепа на зелени инициативи.

Резултатите от работата по проекта надхвърлиха заложеното. Успяхме да посетим всички области на страната, като проведохме 29 обучения на живо, а общият брой на обученията достигна 37, в които успяха да се включат 962 участника. Изготвеният наръчник за зелено застъпничество обхвана всички основни закони имащи отношение към опазване на околната среда, като обема му надхвърли 200 страници. Експертно и юридически бяха подпомогнати 14 инициативи в сферата на околната среда, като част от тях бяха доведени окончателно до успешен край. Бяха изготвени 2 наредби вместо заложената една, като Наредбата за участие на гражданите при вземане на решения на местно ниво беше внесена в Столична община и ще бъде мултиплицирана и в други общини, а изготвената допълнително наредба за миризмите във въздуха ще бъде внесена в община Русе. Всички 5 фондонабирателни кампании бяха проведени успешно достигайки предварително заложените цели. Чрез нашите кампании за защитени територии и вековни дървета събрахме стотици предложения от граждани, а като резултат успяхме да внесем предложения за обявяване на над 100 вековни дървета и 7 предложения за защитени територии. Към края на проекта вече са обявени 7 вековни дървета и 4 нови защитени територии, като техният брой продължава да нараства и след края на проекта. Инициативата беше припозната от толкова хора, че АПБ възнамерява да отдели специално внимание за продължването и за напред.

Повече информация може да се намери на страницата на проекта - https://priroda.parks.bg/.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: