EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
За Фонда

През 2017 г. Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, беше избран за Оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и страните-донори. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

 

В рамките на конкурси за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

 

 • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост
 • Повишена подкрепа за правата на човека
 • Овластяване на уязвими групи
 • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак
 • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации

 

Механизмите за подкрепа на неправителствените организации включват:

 

 • Два конкурса за проектни предложения с продължителност до 36 месеца
 • Текуща схема за малки инициативи с продължителност до една година.
 • Двустранен фонд, предвиждащ: 1) мерки за подкрепа за разработване и изпълнение на проекти и инициативи с организации от страните донори; и 2) тематични работни срещи за установяване на контакти и обмен на опит с организации от страните донори
 • Регионални тематични форуми
 • Мерки за изграждане на капацитета на граждански организации за формулиране на проектни предложения и за изпълнение на проекти в приоритетните сфери на Фонда
 • Минимум 10% от средствата ще са насочени към ромско включване и овластяване, включително чрез предоставяне на стипендии за студенти от Ромски произход в медицински специалности в рамките на Ромска стипендиантска програма
 • Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
 • Платформа за генериране на проекти – за предоставяне на безвъзмездни консултации при формулирането на проектни предложения (извън Фонд Активни граждани), допринасящи за интегрирането на уязвими групи
 • Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

Съгласно правилата за управление на Фонда, проектните предложения, подадени в рамките на конкурсите за стратегически проекти и схемата за малки инициативи, които отговарят на изискванията за допустимост и административно съответствие, се оценяват от (поне двама) безпристрастни експерти (експерти, които нямат пряк или непряк интерес от оценката на съответния проект), назначени от Оператора на Фонда. Поне един от тях е външен за Оператора. Операторът на Фонда осигурява ангажирането в оценката на експерти, които разполагат с необходимите познания и експертиза за оценка на проектните предложения. Операторът на Фонда може да избере експертите или чрез конкурс, или да ги покани въз основа на предходен опит от работа по финансиране на граждански организации, или релевантна работа с финансиращи агенции, министерства или други финансиращи организации. При оценката на подадените предложения по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 може и да не бъдат използвани външни за Оператора оценители. Имената на оценителите, ангажирани в рамките на Програмата не се оповестяват, с цел гарантиране на тяхната безпристрастност и избягване на риска от опити за влияние върху тяхната работа.

Сайтът www.activecitizensfund.bg е официалният сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“. Операторът на Фонда не носи отговорност за информация и документи във връзка с изпълнението на Програмата, публикувани другаде, освен ако на официалния сайт на Програмата не е посочено друго.