EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
20/05/2022
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионални координатори“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по девет обособени позиции.

 

Предметът на процедурата включва изработване на регионална застъпническа карта, изпълнение на план за действие на регионално ниво, участие в координационни срещи и дейности за осигуряване на публичност, съгласно Работно задание – Приложение №1 към Договор – за девет обособени позиции:


1. Благоевград
2. Бургас
3. Видин
4. Враца
5. Сливен
6. Шумен
7. Смолян
8. Хасково
9. Плевен

Прогнозна стойност на процедурата в лева – обща прогнозна стойност на процедурата е в раз-мер на 56 327,94 лв., разпределена по 6 258,66 лв. за всяка обособена позиция.

Място за изпълнение на услугите: В Р. България, съгласно посоченото за всяка обособена позиция.

Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта.

Срокът за получаване на офертите е 06.06.2022 г. 17:00 часа.

Финансирането на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Проект: „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

Пълен текст на публичната обява можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук и от страницата на възложителя – https://npo.bg/