Конкурс по схема за малки инициативи

Насоките за кандидатстване по схемата за малки инициативи са публикувани! Предложения за проекти могат да бъдат подавани след 15 март 2019 г. 

 


 

Насоки за кандидатстване. Конкурс за проектни предложения по схема за малки инициативи (актуализирана версия от 8 март 2019 г.)

 

Образец № S1 - Бюджет на проекта

Образец № S1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

Образец № S2 - Времеви график на проекта

Образец № S3 - Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № S4 - Декларация за партньорство на български език

Образец № S4.1 - Декларация за партньорство на английски език

Образец № S5 - Формуляр за кандидатстване с проектно предложение по схемата за малки инициативи

Образец № S6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране

Образец № S7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране

Образец № S8 - Общи изисквания към партньорите по проекти

Образец № S8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти на английски език

 


 

Приложение S I. Указания за попълване и подаване на проектно предложение в ЕСПУП по Схема за финансиране на малки инициативи (актуализирано на 7 декември 2018 г.)

 


 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: