Въпроси и отговори: Конкурс по схема за малки инициативи

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Молим за пояснение: писма за подкрепа на проектната инициатива от страна на публична институция и заинтересована страна могат ли да бъдат добавени към задължителните документи?
M. Борисова 06/07/2020

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване „На етап подаване на проектно предложение не е предвидено подаването на допълнителни документи, освен изрично посочените в настоящите Насоки и формуляра за кандидатстване“. В тази връзка Насоките не предвиждат писма за подкрепа да се прикачват към проектното предложение и да се вземат предвид при оценката на проекта. Намерението за подкрепа за проекта от трети страни може да бъде посочено в текста на проектното предложение. В случай че проектно предложение бъде предложено за финансиране и като условие за допустимостта е посочено например представянето на писмо за подкрепа, Операторът би изискал представянето на такова писмо в хода на проверката за допустимост до договор. Съгласно Насоките за кандидатстване „Във връзка с установяването на допустимостта Операторът на Фонда си запазва правото при необходимост да изисква от кандидатите и допълнителни документи, удостоверяващи тяхната допустимост.“


Въпрос: Молим за пояснение: когато влезем в системата и изтеглим формуляра по избрания приоритет, не се позволява попълването му. Навярно правим грешка някъде?
М. Борисова 26/06/2020

Отговор: За да активирате функцията за попълването на уеб-базирания формуляр в системата (ЕСПУП), след отварянето му, моля отидете с мишката до долния край на екрана и натиснете бутон „Попълване на проектното предложение“. Тогава формулярът се „отключва“ и може да се попълва и редактира. Подробни инструкции за попълването на формуляра можете да намерите в приложение към Насоките за кандидатстване по мярката. Ако продължавате да имате затруднения с работата в системата, моля свържете се с администратора на ЕСПУП на публикувания имейл адрес.


Въпрос: Бих искала да помоля за пояснение относно 3.2 Крайни ползватели 65+ възрастни хора и широка общественост /местни общности/ Тъй като проектът предвижда изработване и разпространение на пациент-ориентирани материали в хартиен вид и онлайн за разпространение в цялата страна, то няма как да бъде определена бройката на тези хора. Същото се отнася и за широката общественост. Как ще се отчитат тези бройки, след като всеки ще има достъп до създадените материали, ще има телефон и мейл за контакт и ние не можем да предвидим брой на крайните потребители.
Моля да ни посъветвате как да определим бройките за тези две групи във формуляра?

Л. Деспотова-Толева 09/03/2020

Отговор: От кандидатите се очаква да познават добре целевата група/целевите групи, включително крайните ползватели на резултатите от проекта да са консултирани в процеса на подготовка на проектното предложение. Кандидатите са насърчени да търсят и ползват статистически данни и да се позовават на конкретни идентифицирани нужди при обосновката на необходимостта на проекта. Ако все пак считате, че не е възможно да предвидите броя на крайните ползватели от проекта, можете да обясните това в текстовите полета за описание на дейностите. В полето, в което се очаква да посочите брой крайни ползватели, бихте могли да посочите приблизителен брой лица. Моля, имайте предвид, че за всички изпълнявани проекти организациите отчитат броя на обхванатите лица, за които е необходимо да предоставят достоверна и проверима информация.


Въпрос: 1. Допустим разход ли е в обученията да бъдат заложени кафе паузи /кафе, вода, чай и скромен сандвич/ Предвиждаме обученията да са 8 часа.
2. Каква е методиката за определяне на 90% финансиране по схемата. Ако проектното ни предложение е на стойност 10 000 евро, съфинансиренето от нас трябва ли да бъде 1000 евро. Т.е проектът става 11 000 евро или се вместваме само в 10 000 евро?

daria jachimowska 28/02/2020

Отговор: 1. Да, разходи за кафе паузи и сандвич са допустим разход. Могат да бъдат предвидени в бюджетна категория Услуги за изпълнение на проектни дейности при възлагане на доставка от кетърнигова фирма или като Материали и консумативи за проектни дейности, при закупуване от магазин.
2. При общ бюджет от 10 000 евро собственият принос е минимум 1000 евро, съответно можете да кандидатствате за безвъзмездно финансиране до 9 000 евро. При общ бюджет 11 000 евро, собственият принос е минимум 1 100 евро, съответно можете да кандидатствате за безвъзмездно финансиране до 9 900 евро.


Въпрос: Може ли да се подават проектни предложения по малката грантова схема на английски език?
Теменужка Кутевски 28/02/2020

Отговор: Не.

|<<  | Стр 1 от 5 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: