Въпроси и отговори: Конкурс по схема за малки инициативи

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Бих искала да попитам допустими кандидати по схемата за малки инициативи по Фонд Активни граждани България са НПО, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, извършващи само дейност в обществена полза, или е допустимо и НПО, регистрирани в частна полза.
Красимира Василева 11/11/2019

Отговор: Допустимите кандидати са само организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза. Организации, регистрирани в частна полза, не са допустими кандидати.


Въпрос: При попълване на дейностите по проектното предложение може ли да се посочи като продукт от дейността проведеното събитие (обучителен семинар/конференция) и като индикатор броя на участниците в него?
Илияна Семерджиева 29/08/2019

Отговор: Във формуляра за подаване на проектно предложение, в раздел В: ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА, т. 6 План за действие съдържа задължителни полета, даващи информация за съответната дейност. В полето „Продукти от дейността“ следва да се посочат продуктите, които ще са резултат от конкретната дейност, включително като се посочи вид на продукта/продуктите и съответно количество. Отделно поле изисква да се посочат кратки и ясни ориентири/индикатори за успех от изпълнението на дейността.


Въпрос: 1. Сдружението ни е доброволно и независимо, регистрирано в обществена полза, създадено с цел защита на общите интереси на своите членове, на всички търговци от две държави. Сред членовете на сдружението са физически лица, НПО и МСП-юридически лица, регистрирани по Търговския закон в две държави. Членовете на сдружението са от различни икономически сектори като: консултантски услуги, хранително-вкусова промишленост, търговия, производство на селскостопански продукти и др. Сред целите на сдружението са: 1. Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат и развитие на икономическите връзки; 2. Развитие и утвърждаване на демокрацията, уважение на човешките права, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление. Организацията не е социален партньор. Допустимо ли е участието ни като кандидат по конкурсите за малки инициативи и за стратегически проекти?

2. Ако сме допустими, по правилата на програмата и сега подадем проект по схемата за малки проекти, по който и да е приоритет, при евентуално одобрение, ще можем ли да подадем и проект по конкурса за стратегически проекти по избран от нас приоритет?

Емилия Петкова 22/08/2019

Отговор: 1. Критериите за допустимост на кандидатите се посочват за всеки отделен конкурс в съответните насоки за кандидатстване. По схемата за малки инициативи можете да видите кои кандидати са допустими на стр. 21, раздел 4. „Критерии за допустимост“, подраздел 4.1. „Допустими кандидати“.

На етап подаване на проектно предложение, от кандидатите се изисква да приложат декларация, с която да потвърдят, че отговарят на условията за допустимост (Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране по образец на Оператора). Дали с кандидата може да бъде сключен договор за отпускане на целево безвъзмездно финансиране за одобрения проект, се установява от Оператора преди подписване на договора, въз основа на предоставени от него документи, доказващи неговата допустимост, а за партньорски проекти – и документи, удостоверяващи допустимостта на партньора.

2. Бенефициенти, изпълняващи или изпълнявали проект по схемата за малки инициативи ще могат да кандидатстват по втория конкурс за стратегически проекти.


Въпрос: В Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране чл.14 е написано, чe Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо, за да спази предвидените по Проекта мерки за публичност и визуализация на проекта, като следва да изпълни: поне е д н а информационна дейност.
Въпросът ми е следния: Може ли информационните дейности да бъдат включени към Дейности в изпълнение на комуникационния план ?

Ваня Райчева 20/08/2019

Отговор: Да, информационни дейности, които са част от мерките за публичност и визуализация на проекта, могат да се включват към Дейности в изпълнение на комуникационния план.


Въпрос: Какъв може да е максималният общ обем на търсеното безвъзмездно финансиране при проекти, изпълнявани от две организации - един български бенефициент и един международен партньор?
Таня Шнел 13/08/2019

Отговор: Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проект по конкурса, без значение дали се изпълнява в партньорство или не, е 10 000 евро.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: