Въпроси и отговори: Конкурс по схема за малки инициативи

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Сдружение за хора за увреждания иска да кандидатства по схемата за малки инициативи. Имаме изпълнен проект в предходния програмен период и сега желаем да го надградим, като желанието ни е да подготвим проект с партньорска организация от някоя от страните донори. По какъв начин можем да намерим партньори – има ли някаква база данни с партньори? По други схеми по Финансовия механизъм на ЕИП и НП има отворени схеми за пътувания. По схемата за малки проекти към Фонд Активни граждани има ли такава възможност?
Любомира Велинова 03/04/2019

Отговор: Норвежкият Хелзинкски комитет (НХК), който е оторизиран да осъществява координацията между граждански организации от страните-донори и страните-бенефициенти в рамките на Active Citizens Fund, стартира своята нова интернет страница и нова база данни за търсене на партньори за осъществяването на съвместни проектни идеи в рамките на Фонда. Новата интернет страница на НХК е достъпна на адрес https://ngonorway.org/

Организациите, които искат да попаднат в базата данни на НХК, е необходимо да се регистрират на адрес https://ngonorway.org/partners/

Мярка 2: Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България ще бъде отворена през втората половина на 2019 г.

По Схемата за малки инициативи не е предвидена специална възможност за предоставяне на финансиране за разработване на съвместни проектни идеи. Мярка 1: Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility) ще бъде отново отворена през 2020 г, във връзка с обявяването на втория конкурс за стратегически проекти.


Въпрос: Допустимо ли е ръководителят на проекта да бъде и обучител по някои от темите за изграждане на капацитет на организацията?
Екипът на Младежки приоритети 01/04/2019

Отговор: Да.


Въпрос: Въпросът ни е относно Тематичен приоритет 6: Може ли кандидатстващата организация да привлече експерт с доказан опит като обучител по част от темите за изграждане на капацитет на кандидатстващата организация или е необходимо да привлече като партньор организацията, в която работи експертът.
Екипът на Младежки приоритети 20/03/2019

Отговор: Да, възможно е.


Въпрос: В наръчника за кандидатсване на стр. 18 е записано: "[...] по схемата за малки инициативи текущо ще се отваря възможност за подаване на проектни предложения и договориране на проекти [...]"

По-надолу в таблица е посочено: "септември-октомври 2019 г. - Оценка, избор и договориране на постъпилите в рамките на първата сесия проектни предложения по схемата"

Моля пояснете: оценката и договорирането текущо ли ще стават или ще се съберат всички проектни предложения за сесията (в случая след 15.09.2019г.) и тогава ще се оценяват?

Таня Шнел 08/03/2019

Отговор: Проектите по схемата за малки инициативи ще се оценяват и договорират след изтичането на крайния срок за съответната сесия (в случая - след 15.09.2019 г.)


Въпрос: 1. Можем ли кандидатстваме с проектно предложение по схемата на малки инициативи по тематичен приоритет 5 и в случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, възможно ли е да се кандидатства отново в рамките на Втори конкурс за стратегически проекти по същия приоритет.
(Въпросът ни е продиктуван от условията, посочени в публикуваните Насоки за кандидатстване – организации, които изпълняват проект (или имат одобрен за финансиране проект) по първия или втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България, независимо по кой тематичен приоритет, могат да подават предложение за проект и по схемата за малки инициативи, но единствено по тематичен приоритет № 6: „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“, специфична цел 2. „Изграждане на капацитет на гражданска организация“.)

2. На с.3 от Насоките за кандидатстване е посочено, че поне 15% от размера на отпусната финансова помощ трябва да бъде използвана за подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, включително НПО. Има се предвид от размера на бюджета на всеки отделен проект или от индикативния бюджет на схемата за малки инициативи по тематични приоритети?

Димитрина Стойчева 05/03/2019

Отговор: 1. Да, възможно е.

2. Има се предвид общо разполагаемия бюджет за финансиране на проекти в рамките на Фонд Активни граждани България. Посоченият дял няма отношение към бюджета на конкретните проекти.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: