Въпроси и отговори: Конкурс по схема за малки инициативи

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса по схемата за малки инициативи. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Във връзка с конкурса по схемата за малки инициативи, бих искала да задам 3 въпроса:
1. В редовете от 36 до 39 е посочено да бъдат попълнени разходите за Управление и отчитане на проекта. Правилно ли разбирам, че тези разходи се третират като преки разходи, а не непреки?
2. Възможно ли е собственият принос да е изцяло за непреки разходи?
3. Как се отчитат непреките разходи по проекта?

Александрина Димитрова 18/02/2020

Отговор: 1. Разходите за управление и отчитане на проекта се третират като преки разходи.
2. Собственият принос се определя като общ % спрямо общия бюджет. Собственият финансов принос не се определя към конкретна дейност и не е допустимо да бъде под формата на покриване на непреките разходи по проекта.
3. Непреките разходи не се отчитат документално. Бенефициентът е длъжен да отрази в счетоводната си база размера на непреките разходи, отчетени по проекта. При представяне на финансови отчети бенефициентът декларира дали отчетените на база на заложения в бюджета процент непреки разходи отразяват справедливо разпределение на общите непреки разходи на бенефициента, или надхвърлят справедливото разпределение.


Въпрос: В резултат на подготовка на нашето проекто-предложение по схемата за малки инициативи на Фонд "'Активни Граждани", възникнаха следните уточняващи въпроси към оператора:
1. Операторът очаква проектното предложение по схемата за малки инициативи да бъде насочено към изграждане на капацитет само на организацията Кандидат. Когато Партньорът е с еднаква стратегическа цел с тази на Кандидата, участва и съдейства за организацията и провеждането на всички дейности по проекта и де факто придобива същите знания и умения, допустимо ли е да се посочи, че с реализацията на проекта се изгражда капацитет както на Кандидата, така и на Партньора.
2. В Насоките са посочени като допустими- "дейности по управление и отчитане на проект". Допустими ли са заедно с тях и "дейности по разработване на проект", като се има предвид, че Кандидата и Партньора до сега нямат самостоятелно разработен, управляван и отчетен проект.

Росица Везева 04/02/2020

Отговор: 1. Проектите за капацитет по схемата следва да са насочени преди всичко към изграждането на капацитета на кандидатстващата организация, но е допустимо проектът да допринася и за капацитета на партньора – особено ако става въпрос за пренос на опит от по-опитен към по-малко опитен партньор НПО.
2. Разработването на проектното предложение не е допустима дейност. Насърчаваме кандидатите сами да разработват проектите си, без ползването на външни консултанти. Операторът на Фонда предлага разнообразни дейности за изграждане на капацитет на потенциалните кандидати – семинари, уебинари, обучения. Информация за тях, както и самите презентации, можете да намерите в рубрика „Капацитет“ на официалния сайт на Фонда – www.activecitizensfund.bg


Въпрос: По Тематичен приоритет №2 "Подкрепа правата на човека", Специфична цел 2 - целеви индикатор "Брой партньорства между граждански организации и медии по специфични проблеми на правата на човека", необходимо ли е да бъдат налице писмени споразумения между гражданските организации и медиите при кандидатстването, или те са част от изпълнението на проекта? Необходимо ли е при кандидатстване да бъдат посочени постижимите като резултат от проекта партньорства и представени предварителни споразумения?
Бойко Никифоров 02/02/2020

Отговор: Не е задължително партньорството да бъде налице към момента на кандидатстване, а по-скоро в резултат от проекта да бъде установено такова партньорство. В проектното предложение трябва да посочите планираните резултати във връзка с установеното или установяваното в хода на проекта партньорство, като фокусът на проекта/приноса на партньорството следва да е в посока права на човека.


Въпрос: Бих искала да попитам допустими кандидати по схемата за малки инициативи по Фонд Активни граждани България са НПО, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, извършващи само дейност в обществена полза, или е допустимо и НПО, регистрирани в частна полза.
Красимира Василева 11/11/2019

Отговор: Допустимите кандидати са само организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза. Организации, регистрирани в частна полза, не са допустими кандидати.


Въпрос: При попълване на дейностите по проектното предложение може ли да се посочи като продукт от дейността проведеното събитие (обучителен семинар/конференция) и като индикатор броя на участниците в него?
Илияна Семерджиева 29/08/2019

Отговор: Във формуляра за подаване на проектно предложение, в раздел В: ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА, т. 6 План за действие съдържа задължителни полета, даващи информация за съответната дейност. В полето „Продукти от дейността“ следва да се посочат продуктите, които ще са резултат от конкретната дейност, включително като се посочи вид на продукта/продуктите и съответно количество. Отделно поле изисква да се посочат кратки и ясни ориентири/индикатори за успех от изпълнението на дейността.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: