Въпроси и отговори: Втори конкурс за стратегически проекти

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Конкурса за стратегически проекти. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: activecitizensfund@osi.bg


Търси

Въпрос: В момента изпълняваме стратегически проект от Първия конкурс. Имаме ли право да кандидатстваме отново и по кой приоритет? Идеята ни е да кандидатстваме с проект, надграждащ текущия.
Десислава Димитрова 16/10/2020

Отговор: Да, организациите, изпълняващи проекти по други конкурси на програмата, независимо по кой тематичен приоритет, могат да кандидатстват по втория конкурс за стратегически проекти (включително и в същия тематичен приоритет, по който вече изпълняват проект), стига получените средства да не надвишават 250 000 евро.


Въпрос: В момента сме партньори по финансиран малък проект от фонда със заглавие: Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция.

Може ли да кандидатстваме като водеща организация с нов проект по поканата за Стратегически проекти?

Ирина Илиева 08/10/2020

Отговор: Да, можете да кандидатствате.


Въпрос: Във връзка с отворената за кандидатстване процедура, моля за разяснение:

1) как определяме почасовата ставката на екипа по проекта, ако организацията няма обичайна практика?

2) какви документи за доказване на заложеното в бюджета възнаграждение трябва да приложим към проектното предложение?

Симона Вълчанова 07/10/2020

Отговор: Условията за допустимост на разходите за възнаграждения на екипа по проекта включват и изискване тези разходи да съответстват на обичайната политика, да не превишават нивата които обичайно се изплащат от организацията (дневна или часова ставка). В случай че дадена организация няма приета политика и / или практика при определяне възнаграждения на членове на екипа на база отработено време (трудови договори или граждански договори, при които възнаграждението се обвързва с отчитане на отработено време), организацията може да приеме политика за определяне на възнагражденията на екипа. Приетата политика на възнаграждения ще бъде приложима към бъдещите дейности, изпълнявани от организацията, включително и при планирането на разходи по проекти за които кандидатства.

На етап подаване на проектно предложение към Бюджета на проект не се прилагат документи за доказване на заложените в бюджета възнаграждения. Операторът на Фонд Активни граждани България може да поиска тяхното представяне във връзка с преценка на допустимостта на разходите на етап договориране на проекта или при верифициране на отчетените разходи за възнаграждения.


Въпрос: Обръщам се към Вас с молба за няколко разяснения относно конкурса:

1. Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими ли са да кандидатстват читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, а не по Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

Ако да, какъв документ се изисква за удостоверяване, че извършват дейност в обществена полза?

2. Може ли читалища, регистрирани по Закона за народните читалища да са партньори по проектите?

3. Допустимо ли е в бюджета на проекта да бъдат включени разходи за ремонт и реконструкция на част сграда, която не е собственост на бенефициента или на партньора (напр. за ремонт на зала в читалище, която е собственост на местната общинска администрация)?

Евгений Иванов 30/09/2020

Отговор: 1. Читалища, които са регистрирани по реда на Закона за народните читалища не са допустими кандидати.

2. Читалища, регистрирани по реда на Закона за народните читалища могат да бъдат партньори по проекти.

3. Разходите за ремонт и реконструкция са допустим пряк разход. Сумата на планирани такива разходи не може да надвишава 50% от общите допустими преки разходи по проекта. При планиран ремонт и реконструкция на нает имот е необходимо кандидатът/партньорът да имат сключен договор, осигуряващ на кандидата или партньора право имотът да се използва за минимум 5-годишен срок след приключване на проекта.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: