Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/876

Oрганизация: Сдружение "Амала - Приятели" Област: Кюстендил
Община: Дупница
Населено място: гр. Дупница
Пощенски код: 2600
улица "Свети Иван Рилски" №29

Партньори:
Фондация ЕКИП, България

Име на проект: Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница.
Продължителност в месеци: 18
Регион за планиране: Югозападен
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Населено място: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 45499.06 (EUR)

Описание:

По данни от последното преброяване, населението в Община Дупница наброява около 46 000 жители.От тях 5675 са младeжи на възраст от 18 до 29 години. Ромската общност в град Дупница обитава крайните квартали на града и селата Джерман и Крайници.Ромската младеж продължава да бъде най-бедната, най-необразованата и най-изолираната част от обществения, социалния и икономически живот. Причините за това са комплексни: • липсва изграден механизъм, при който младежите да поставят своите проблеми и да търсят начини за тяхното разрешаване; • липсват знания и умения за участие в процеса на взимане на решения на местно ниво; • липсва диалог и контакти между младежката общност и взимащите решения. Всичко това води до липса на мотивация за участие в социалния и обществен живот и за включване в процеса по формиране и развитие на местни стратегии и публични политики. От резултатите от проекта ще се ползват местните ромски общности и местните власти в лицето на публични и държавни институции, доставчици на социални, здравни и образователни услуги, НПО. Чрез проекa ще се постигне: • стимулиране на гражданската активност на представители на ромските общности; • изграждане на местен капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи; • подобряване уменията на представителите на уязвими групи да упражнят своите права, да участват достойно в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия. Чрез обучението на млади хора на възраст от 18 до 29 год. (60 човека), представители на уязвими групи по КК № 6 "Обществени и граждански компетенции", "Застъпничество и овластяване" и реализиране на инициирани от тях застъпнически кампании ще се повлияе върху засилване ролята и активното участие на младите хора в обществено-икономическия живот на местната общност. Реализацията на проекта ще спомогне за тяхното самоорганизиране и овластяване. С предприетите инициативи и стимулиране на гражданската им активност ще се подобри социалния и икономически статус на хиляди българи в дългосрочен план и това ще доведе до подобряване на цялостното им благосъстояние. Партньорството с Фондация ЕКИП е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с прилагането на системни решения за застъпничество и овластяване на целевата група. Организацията е с богата експертиза в областта на застъпничеството и директната работа с ромски общности, което ще бъде гаранция за успешността и устойчивостта на резултатите.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: